• MÔ PHỎNG CHUỖI SỐ LIỆU LƯỢNG MƯA NĂM Ở QUẢNG BÌNH THÔNG QUA TÍNH CHẤT VÒNG NĂM CÂY THÔNG NHỰA

MÔ PHỎNG CHUỖI SỐ LIỆU LƯỢNG MƯA NĂM Ở QUẢNG BÌNH THÔNG QUA TÍNH CHẤT VÒNG NĂM CÂY THÔNG NHỰA

Xem các bài khác
Số trang của bài
73-77
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

MÔ PHỎNG CHUỖI SỐ LIỆU LƯỢNG MƯA NĂM Ở QUẢNG BÌNH THÔNG QUA TÍNH CHẤT VÒNG NĂM CÂY THÔNG NHỰA

Tên tác giả
Đinh Việt Hưng , Phạm Quang Hà , Trần Đình Phả , Đoàn Thị Hoa , Đỗ Thị Hồng Dung , Nguyễn Đức Hiếu
Category
Monthly Journal
Title

Simulation of annual rainfall by characteristics in pine tree ring (Pinus mercusii) in Quang Binh

Author
Dinh Viet Hung, Pham Quang Ha, Tran Dinh Pha, Doan Thi Hoa, Do Thi Hong Dung, Nguyen Duc Hieu
Tóm tắt

Biến đổi khí hậu đã có ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây rừng, cụ thể ở đây là vòng năm cây thông nhựa phản ảnh sự thay đổi của môi trường trong lịch sử ở Quảng Bình. Tổng lượng mưa năm trong 50 năm qua tại Quảng Bình có mối liên quan chặt chẽ đến hàm lượng tổng carbon trong vòng năm cây Thông nhựa được trồng tại đây. Sau khi xây dựng được phương trình tương quan giữa hai yếu tố này, chúng ta có thể mô phỏng chuỗi số liệu lượng mưa năm nơi đây. Kết quả mô phỏng chuỗi số liệu lượng mưa năm từ tính chất vật lý, hóa học trong vòng năm của cây Thông nhựa ở Quảng Bình và lượng mưa năm đo đạc từ trạm khí tượng thủy văn được thể hiện trong bài báo này. Kết quả mô phỏng cho thấy không có sự sai khác về lượng mưa năm đo đạc và lượng mưa năm tính toán từ phương trình tương quan.

Abstract

Environment change affects tree growth and development and pine tree ring reflects environmental changes in Quang Binh history. The total rainfall during the past 50 years was closely linked with total carbon of pine tree ring grown in Quang Binh. The annual precipitation data chain can be simulated after establishment of correlation equation between rainfall and total carbon in tree ring in Quang Binh. The result of simulation of annual precipitation data chain based on physical and chemical characteristics in pine tree ring and annual rainfall measured by the Quang Binh Hydrometeorological station was recorded in this paper. The result showed that there was no difference of annual rainfall between simulated data and measured data.

Từ khoá / Keywords

Biến đổi khí hậu
vòng năm
lượng mưa năm
cây thông nhựa
Climate change
Tree ring
annual rainfall
Pinus mercusii