LƯU GIỮ IN VITRO NGUỒN GEN KHOAI SỌ TRONG ĐIỀU KIỆN SINH TRƯỞNG CHẬM

Xem các bài khác
Số trang của bài
97-102
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

LƯU GIỮ IN VITRO NGUỒN GEN KHOAI SỌ TRONG ĐIỀU KIỆN SINH TRƯỞNG CHẬM

Tên tác giả
Hoàng Thị Huệ, Lã Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Mỹ Châu, Nguyễn Hoài Thu, Trần Thị Thùy Dương
Category
Monthly Journal
Title

In vitro conservation of taro under slow- growth conditions

Author
Hoang Thi Hue, La Tuan Nghia, Nguyen Thi My Chau, Nguyen Hoai Thu, Tran Thi Thuy Duong
Tóm tắt

Lưu giữ in vitro cây khoai sọ có vai trò quan trọng trong việc duy trì giống và cũng có nhiều ưu điểm so với phương pháp truyền thống. Mục đích của nghiên cứu này là tối ưu hóa việc bảo quản khoai sọ trong điều kiện sinh trưởng chậm. Kết quả lưu giữ in vitro nguồn gen khoai sọ Bắc Giang cho thấy: Môi trường tối ưu cho lưu giữ cây khoai sọ in vitro là MS + 6 g/l agar + Mannitol 10 g/l hoặc nuôi dưới điều kiện nhiệt độ thấp 10°C trên môi trường MS bổ sung Mannitol 10 g/l.
 

Abstract

In vitro conservation of taro plays a vital role in maintenance of variety and also has many advantages over the conventional method. The aim of this work was to optimize in vitro preservation of taro under slow-growth conditions. Results of in vitro maintenance of Bac Giang taro showed that: Optimum medium for in vitro taro plantlet maintenance was MS + 6 g/l agar + 10 g/l mannitol, or cultured under conditions of low temperature at 10°C on MS medium supplemented with 10 g/l mannitol.
 

Từ khoá / Keywords

Lưu giữ in vitro
sinh trưởng chậm
khoai sọ
D-mannitol
ABA
In vitro conservation
slow growth
taro
D- mannitol
ABA