LOẠI BỎ NITRAT TRONG NƯỚC BẰNG BÈO TAI TƯỢNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
122-127
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

LOẠI BỎ NITRAT TRONG NƯỚC BẰNG BÈO TAI TƯỢNG

Tên tác giả
Nguyễn Văn Công, Trần Thị Ngọc Chiếm, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Hoàng, Seishu Tojo
Category
Monthly Journal
Title

Removing nitrate in water by using water lettuce

Author
Nguyen Van Cong, Tran Thi Ngoc Chiem, Nguyen Huu Chiem, Nguyen Xuan Hoang, Seishu Tojo
Tóm tắt

Ở vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, mô hình xử lý chất thải chăn nuôi bằng biogas đang được tăng cường áp dụng. Nước thải sau biogas chứa hàm lượng đạm cao nên cần tìm giải pháp xử lý. Nghiên cứu này thử nghiệm khả năng hấp thu nitrat của bèo tai tượng (Pistia stratiotes L.) nhằm làm cơ sở để ứng dụng bèo làm giảm nước ô nhiễm nitrat. Nitrat sử dụng trong nghiên cứu được pha từ NaNO3 (Merck) ở nồng độ 10 mg N/L. Thí nghiệm gồm đối chứng (không bèo) và nghiệm thức có bèo tai tượng (8 cây có khối lượng 90,2 ± 8 g). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần trong bể nhựa (57 × 38 × 30,5 cm3 ) và theo dõi trong 28 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu suất giảm nitrat sau 28 ngày ở trường hợp có bèo tai tượng là 48,2%; sinh khối tươi của bèo tai tượng tăng 4,3 lần so với ban đầu. Bèo tai tượng có thể sử dụng để hấp thu nitrat trong nước ô nhiễm.

Abstract

In rural areas of the Mekong delta, the biogas treatment model of livestock waste is being increasingly applied. Wastewater after biogas has a high level of nutrients and needs to find appropriate techniques to remove them. This study aims to test the capacity of nitrate removal of Water lettuce (Pistia stratiotes L.) as a basis for application of water lettuce to reduce nitrate-contaminated water. Nitrate was prepared from NaNO3 (Merck) at a concentration of 10 mg N/L. The experiment was conducted with two treatments, including control (without water lettuce) and with water lettuce (8 plants - 90.2 ± 8 g/replication). Each treatment was repeated 3 times in a plastic tank (57 × 38 × 30.5 cm3 ) and monitored for 28 days. The results showed that the nitrate reduction efficiency after 28 days was 48.2% in water lettuce treatment; fresh biomass of water lettuce increased by 4.3 times compared to the original. Water lettuce can be used to absorb nitrate in polluted water.

Từ khoá / Keywords

Bèo tai tượng
đạm nitrat
loại bỏ
sinh khối
Water lettuce
nitrate
removal
Biomass