• KHOẢNG TRỐNG CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP TRONG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG NÔNG NGHIỆP

KHOẢNG TRỐNG CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP TRONG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG NÔNG NGHIỆP

Xem các bài khác
Số trang của bài
87-91
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHOẢNG TRỐNG CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP TRONG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG NÔNG NGHIỆP

Tên tác giả
Trần Văn Thể
Category
Monthly Journal
Title

Policy gap analysis and integrated solutions for implementing options of GHG reduction in agriculture

Author
Tran Van The
Tóm tắt

Sản xuất nông nghiệp vừa bị tác động nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH), vừa là ngành gây phát thải khí nhà kính (KNK) lớn (chiếm 33,21% tổng lượng phát thải KNK quốc gia). Trong bối cảnh BĐKH ngày càng diễn biến phức tạp, các chính sách về BĐKH nói chung và trong nông nghiệp nói riêng có sự chuyển biến mạnh sang giai đoạn mới từ 2011-2015 sang 2016-2020, đầu tư trong nước và hỗ trợ quốc tế cho BĐKH có nhiều thay đổi. Kết quả nghiên cứu đã phân tích và xác định được 6 khoảng trống trong ban hành và thực tế triển khai chính sách tại địa phương. Kết quả nghiên cứu đề xuất các chính sách trọng tâm hỗ trợ cho giảm phát thải KNK nông nghiệp cần tập trung vào (i) Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu về giảm phát thải KNK trong xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển ngành; (ii) Tăng cường cơ chế phối hợp, hoàn thiện thể chế trong xây dựng và triển khai các hoạt động giảm phát thải KNK; (iii) Thúc đẩy cơ chế tài chính, tìm kiếm và đa dạng nguồn tài chính cho các hoạt động giảm phát thải KNK; (iv) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ và giải pháp kỹ thuật về giảm phát thải KNK; (v) Tiếp tục tăng cường năng lực pháp lý, thông tin tuyên truyên về giảm phát thải KNK; và (vi) Cải tiến cơ sở hạ tầng, hệ thống công trình thủy lợi phục vụ triển khai đồng bộ các giải pháp canh tác giảm phát thải KNK.

Abstract

Agricultural production is not only seriously affected by climate change but also a main source of Green House Gases (GHG) (accounted for 33.21 percent of national GHG emission). The study result showed that policy gaps remained (i) inactively integration and unclear targets of GHG reduction in agricultural strategy and programs; (ii) lack of effective linkages among stakeholders to implement GHG reduction in agriculture; (iii) limitations and shortcomings of financial mobilization for GHG reduction; (iv) research outputs of sciene and technology on GHG emission reduction was not met for need of GHG reduction; (v) limitation and poor knowledge on GHG reduction in agriculture by local officials and farmers; (vi) poor capacity and lack of policy to invest in infrastructure for implementing GHG reduction. The key policies are recommended as (i) revising and supplementing targets of GHG reduction in agricultural strategy and programs; (ii) strengthening linkages among stakeholders and legal documents for GHG reduction in agriculture; (iii) mobilizing financial sources (international support, private sector) for implementing GHG reduction; (iv) strengthening research study on GHG reduction practices; continuously building capacity of legal improvement, communication on GHG reduction in agriculture; and (vi) improving infrastructure of irrigation system, market for implementing GHG reduction in agriculture.

Từ khoá / Keywords

Giảm phát thải KNK
giải pháp
Chính sách
nông nghiệp
Agriculture
greenhouse gases reduction
integrated solution
policy gap analysis