KHẢO SÁT TRỒNG NẤM BÀO NGƯ TRÊN CƠ CHẤT LÊN MEN

Xem các bài khác
Số trang của bài
92-97
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢO SÁT TRỒNG NẤM BÀO NGƯ TRÊN CƠ CHẤT LÊN MEN

Tên tác giả
Trương Bình Nguyên, Nguyễn Hoàng Mai, Phan Hoàng Đại, Ngô Thùy Trâm, Lê Bá Dũng
Category
Monthly Journal
Title

Oyster mushroom cultivation technique using fermentation substrate

Author
Truong Binh Nguyen, Nguyen Hoang Mai, Phan Hoang Dai, Ngo Thuy Tram, Le Ba Dung
Tóm tắt

Nghiên cứu chỉ ra rằng rơm lúa nước và bông thải là nguồn nguyên liệu thích hợp cho quá trình lên men cơ chất dùng để nuôi trồng một số loài nấm Bào ngư tại thành phố Đà Lạt. Ở điều kiện ex-vitro, cơ chất được trộn đều với giống (tỷ lệ 5% so với trọng lượng compost tươi) và đóng vào túi nilon (5 kg/túi). Trong quá trình nuôi trồng, hiện tượng nhiễm khuẩn hay nhiễm nấm ở các túi đựng cơ chất được ghi nhận khá thấp. Thời gian hệ sợi mọc kín cơ chất là từ 17 - 25 ngày ở nhiệt độ phòng. Tạo 10 điểm ra quả thể (8 đường rạch và 2 lỗ thoáng khí) là phù hợp để đạt được các tiêu chí về năng suất cũng như chất lượng sản phẩm nấm.
 

Abstract

Rice straw and cotton seed hulls showed as good materials for composting to grow some species of oyster mushroom in Dalat city. After mixing with 5% of spawn, each 5 kg of spawned compost was packed into one plastic bag in ex-vitro condition. Low ratio contamination was recorded in both of rice straw compost and cotton seed hulk compost. Colonization of mycelia was performed from 17 - 25 days in room temperature. Ten holes in bags (8 slits and 2 air holes) were suitable to achieve high yield and quality of mushroom products.
 

Từ khoá / Keywords

Nấm Bào ngư
nuôi trồng
lên men
rơm rạ
hạt bông
Oyster mushroom
cultivation
fermentation
rice straw
cotton seed hull