• KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỐ ĐỊNH ĐẠM CỦA HAI DÒNG VI KHUẨN Serratia marcescens CTB3 VÀ Ideonella sp. CT1N2 TRÊN GIỐNG LÚA OM6976

KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỐ ĐỊNH ĐẠM CỦA HAI DÒNG VI KHUẨN Serratia marcescens CTB3 VÀ Ideonella sp. CT1N2 TRÊN GIỐNG LÚA OM6976

Xem các bài khác
Số trang của bài
39-44
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỐ ĐỊNH ĐẠM CỦA HAI DÒNG VI KHUẨN Serratia marcescens CTB3 VÀ Ideonella sp. CT1N2 TRÊN GIỐNG LÚA OM6976

Tên tác giả
Nguyễn Thị Pha, Trần Đình Giỏi
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of nitrogen-fixation effect of two bacteria strains Serratia marcescens CTB3 and Ideonella sp. CT1N2 on OM6976 rice variety

Author
Nguyen Thi Pha, Tran Dinh Gioi
Tóm tắt

Ứng dụng vi khuẩn cố định đạm trên ruộng lúa đang được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu trong những năm gần đây. Đề tài khảo sát hiệu quả cố định đạm của 2 dòng vi khuẩn Serratia marcescens. CTB3 và Ideonella sp. CT1N2 trên giống lúa OM6976 đã được thực hiện nhằm xác định khả năng thay thế phân hóa học do hoạt động cố định đạm của vi khuẩn tạo ra. Hai dòng vi khuẩn được đánh giá hiệu quả cố định đạm ở 5 mức phân đạm gồm 0%, 25%, 50%, 75% và 100% trên nền phân bón 80:40:30 kg/ha (N:P2 O5 :K2 O) so sánh với 2 đối chứng không chủng vi khuẩn bón đầy đủ phân đạm (100%) và không bón phân đạm (0%) trong vụ Hè Thu năm 2015 tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ. Kết quả đã xác định được hai dòng vi khuẩn này có khả năng thay thế từ 25-50% phân đạm hóa học cho cây lúa, trong đó dòng vi khuẩn S.marcescens. CTB3 còn cho năng suất cao hơn đối chứng bón đầy đủ phân đạm khi được bón 75-100% phân đạm hóa học.

Abstract

Application of nitrogen-fixing bacteria on the rice fields has been interested by scientists in recent years. Nitrogenfixation effect of two bacteria strains Serratia marcescens CTB3 and Ideonella sp. CT1N2 on OM6976 rice variety was carried out to determine the amount of chemical nitrogen replacement by bacterial biological nitrogen fixation. These two bacterial strains were evaluated their nitrogen fixation in 5 chemical nitrogen fertilizer levels including 0%, 25%, 50%, 75% and 100% of the formula: 80:40:30 kg/ha (N:P2 O5 :K2 O) compared with two control treatments of inoculation free with or without nitrogen fertilizer application (100% or 0% of nitrogen fertilizer) in the SummerAutunm season of 2015 at Tan Thanh commune, Thoi Lai district, Can Tho city. Results indicated that these two bacteria strains could replace 25-50% chemical nitrogen fertilizer for rice plant, in which S.marcescens CTB3 bacterial strain even gave higher yield in comparison with full nitrogen fertilizer treatment of the control when applied 75- 100% chemical nitrogen fertilizer.

Từ khoá / Keywords

Cố định đạm sinh học
canh tác lúa
vi khuẩn vùng rễ lúa
Biological nitrogen fixation
Rice cultivation
Rhizospheric bacteria