• KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CANH TÁC CÂY KHÓM (Ananas comosus L.) TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CANH TÁC CÂY KHÓM (Ananas comosus L.) TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
109-115
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CANH TÁC CÂY KHÓM (Ananas comosus L.) TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG

Tên tác giả
Phạm Duy Tiễn, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu, Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Kim Anh, Tăng Phúc Khánh, Trần Thị Kiều Thi, Nguyễn Quốc Khương
Category
Monthly Journal
Title

Investigation of cultivation status of pineapple (Ananas comosus L.) in acid sulfate soil in Long My district, Hau Giang province

Author
Pham Duy Tien, Le Vinh Thuc, Tran Ngoc Huu, Ly Ngoc Thanh Xuan, Tran Kim Anh, Tang Phuc Khanh, Tran Thi Kieu Thi, Nguyen Quoc Khuong
Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định hiện trạng canh tác cây Khóm trên đất phèn tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Tổng số 40 nông hộ trồng Khóm được phỏng vấn về kỹ thuật canh tác, tình hình sử dụng phân bón và sâu bệnh hại trên cây Khóm tại xã Vĩnh Viễn và Vĩnh Viễn A. Kết quả cho thấy tuổi liếp trồng Khóm cao có thể dẫn đến chất lượng đất thấp và nguy cơ lưu tồn bệnh hại cao. Diện tích canh tác của mỗi nông hộ lớn phù hợp để cung cấp sản lượng lớn hay sản phẩm đặc thù của vùng. Bên cạnh đó, kỹ thuật lên liếp và kỹ thuật trồng hợp lý giúp kéo dài chu kỳ sản xuất Khóm. Phân hóa học N, P, K được sử dụng chưa cân đối. Công thức phân bón N, P2O5, K2O trung bình cho cây Khóm của các nông hộ được ghi nhận lần lượt là 19,8 - 10,3 - 2,8 (g/cây/năm). Rất ít nông dân sử dụng phân hữu cơ hay các chế phẩm vi sinh để cung cấp dinh dưỡng cho cây Khóm. Bệnh chủ yếu trên cây Khóm là khô đầu lá, bệnh thối nõn, thân và trái; rệp sáp là côn trùng gây hại chính.

Abstract

The objectives of this study were (i) to understand current practical techniques of pineapple; (ii) to investigate use of fertilizers and diseases on pineapple in Long My district, Hau Giang province. A total of 40 farmers were interviewed about farming techniques, current use of organic and inorganic fertilizers, pests management in communes Vinh Vien and Vinh Vien A. The results showed intensive cultivation leading to disadvantages as low soil quality and high potential diseases. The large farm was considered a good condition to form specific fields to produce large production. Besides, the suitable bed design and planting techniques prolonged cycle of pineapple production. N, P2O5, K2O chemical fertilizers were widely applied at imbalanced levels. The doses of N, P, K fertilizers applied by farmers was recorded 19.8 - 10.3 - 2.8 g/tree/year, respectively. Farmers seldom used microbial organic fertilizer or biofertilizer to provide nutrients for pineapple. The main diseases on pineapple were shoot, stem and fruit rot; The detrimental insect was mealybug wilt.

Từ khoá / Keywords

Cây Khóm
hiện trạng canh tác
bệnh hại Khóm
đất phèn
phân bón
Pineapple
cultivation status
pineapple disease
acid sulfate soil
fertilizer