• KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY CHỦNG VI KHUẨN TÁI TỔ HỢP E. coli BL21- pET22b(+) -gelE SINH GELATINASE

KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY CHỦNG VI KHUẨN TÁI TỔ HỢP E. coli BL21- pET22b(+) -gelE SINH GELATINASE

Xem các bài khác
Số trang của bài
72-76
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY CHỦNG VI KHUẨN TÁI TỔ HỢP E. coli BL21- pET22b(+) -gelE SINH GELATINASE

Tên tác giả
Phạm Mỹ Dung , Phạm Công Hoạt , Phạm Thị Tâm, Lê Huy Hàm
Category
Monthly Journal
Title

Survey on culture conditions of recombinant bacteria E. coli BL21- pET22b(+) -gelE synthesizing gelatinase

Author
Pham My Dung, Pham Cong Hoat, Pham Thi Tam, Le Huy Ham
Tóm tắt

Nghiên cứu khảo sát các nguồn các bon, ni tơ, nhiệt độ, pH, thời gian nuôi cấy được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến khả năng sinh trưởng và sinh tổng hợp gelatinase của chủng E. coli BL21- pET22b(+) -gelE. Kết quả cho thấy nguồn ni tơ và các bon bổ sung vào môi trường tăng sinh chủng tái tổ hợp là E. coli BL21- pET22b(+) -gelE, yeast extract hoặc pepton 1% + glucose 1%. Đồng thời, nuôi cấy ở điều kiện nhiệt độ 30 ÷ 37o C, pH 7 ÷ 8 là phù hợp cho chủng tái tổ hợp này. Thời gian nuôi cấy phù hợp để tăng sinh vi khuẩn tái tổ hợp E. coli BL21- pET22b(+) -gelE là 24 giờ.

Abstract

The investigation of carbon, nitrogen sources, temperature, pH and culture time was conducted to evaluate the effects of culture conditions on growth and gelatinase biosynthesis of E. coli BL21- pET22b(+)-gelE strain. The results showed that: Nitrogen, carbon sources supplemented to the recombinant breeding medium were E. coli BL21- pET22b(+)-gelE, yeast extract or peptone 1% + glucose 1%. Simultaneously, the suitable culture condition for this recombinant strain was at 30 ÷ 37 oC and pH = 7 ÷ 8. The appropriate culture time for recombinant bacteria E. coli BL21- pET22b(+) -gelE was in 24 hours.

Từ khoá / Keywords

Gelatinase
vi khuẩn tái tổ hợp
E. coli
Gelatinase
recombinat bacteria
E. coli