• KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỒNG ĐỘ ADN TRONG QUY TRÌNH LY TRÍCH ADN TỪ TỔ YẾN

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỒNG ĐỘ ADN TRONG QUY TRÌNH LY TRÍCH ADN TỪ TỔ YẾN

Xem các bài khác
Số trang của bài
44-48
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỒNG ĐỘ ADN TRONG QUY TRÌNH LY TRÍCH ADN TỪ TỔ YẾN

Tên tác giả
Nguyễn Lê Trâm Anh, Trần Gia Huy, Nguyễn Phạm Anh Thi và Đỗ Tấn Khang
Category
Monthly Journal
Title

Surveying factors affecting DNA concentration in the extraction process from bird’s nest

Author
Nguyen Le Tram Anh, Tran Gia Huy, Nguyen Pham Anh Thi and Do Tan Khang
Tóm tắt

Tổ yến là một sản phẩm tự nhiên có giá trị cao về kinh tế và sức khỏe, tuy nhiên việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ yến còn nhiều khó khăn. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu rút ngắn thời gian và số bước trong quy trình ly trích ADN tổ yến bằng việc kết hợp phương pháp truyền thống với cột lọc. Mẫu tổ yến được ly trích theo quy trình SDS kết hợp cột lọc có điều chỉnh nhằm tìm ra lượng mẫu, nồng độ SDS, thời gian ủ, hoá chất tủa và nồng độ hoá chất ly giải tối ưu để thu được hàm lượng ADN cao nhất. Kết quả ghi nhận, lượng mẫu 25 mg và nồng độ SDS 0,5% cho kết quả thu được hàm lượng ADN tổng số cao nhất; thời gian ủ mẫu với isopropanol trong 60 phút cho kết quả tốt nhất. Các cặp nghiệm thức nồng độ Tris–HCl và độ pH là 2,5 - 8 cho kết quả hàm lượng ADN tổng số cao và có lợi về mặt kinh tế. Việc sử dụng phương pháp SDS kết hợp cột lọc cho kết quả khả quan trong việc ly trích ADN từ tổ yến.

Abstract

Bird’s nest is a natural product with high economic and health value, but analyzing and evaluating the quality of bird’s nest are still difficult. This study aimed to shorten the time and number of steps in the workflow of extracting bird’s nest DNA by combining the traditional method with the silica column. Bird’s nest samples were extracted according to the SDS process combined with an adjustable silica column to determine the suitable sample amount, SDS concentration, incubation time, precipitation chemical and optimal lysis chemical concentration to obtain high DNA content. As a result, the sample volume of 25 mg and the concentration of 0.5% SDS resulted in the highest total DNA content, the incubation time with isopropanol for 60 minutes showed the best results. The treatment with Tris-HCl concentration and pH of 2.5-8 resulted in the highest total DNA content and were economically beneficial. Thus, the utilization of Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) method in combination with the silica column illustrates reliable results in DNA extraction from bird’s nest.

Từ khoá / Keywords

Tổ yến
ADN
quy trình SDS
ly trích
Bird’s nest
SDS method
extraction
DNA