KHAI THÁC VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU CHO GIỐNG LÚA KHÔNG BẠC BỤNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-7
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHAI THÁC VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU CHO GIỐNG LÚA KHÔNG BẠC BỤNG

Tên tác giả
Trương Ánh Phương , Nguyễn Thi Ngọc Ẩn , Nguyễn Thị Lang
Category
Monthly Journal
Title

Exploitation of initial materials for rice varieties without chalkiness

Author
Truong Anh Phuong, Nguyen Thi Ngoc An, Nguyen Thi Lang
Tóm tắt

Bạc bụng trên hạt gạo là một mối quan tâm của các nhà chọn giống vì hạt gạo không bạc bụng sẽ là những yếu tố quan trọng trong việc xác định chất lượng và giá cả. Đây là một đặc điểm định lượng phức tạp và kiểm soát bởi yếu tố di truyền, nội nhũ và tác dụng của tế bào chất. Nghiên cứu này đánh giá tỷ lệ bạc bụng của 100 giống lúa bằng chỉ thị SSR, Indel và phân tích. Kết quả ghi nhận có 7 giống bạc bụng cấp 0 đó là TLR 434, TLR 426, TLR 420, TLR 416, TLR 10383, TLR417 và RVT. Các phương pháp nhận dạng bằng máy quét và phân tích xác nhận rõ ràng loci các giống không có bạc bụng. Cả hai phương pháp phân tích kiểu hình và kết hợp với phân tích chỉ thị phân tử Indel 15 và SSR (RM21938) đạt chính xác 50- 77.7% theo thứ tự. Các nghiên cứu này giúp nhận dạng bạc bụng nhanh hơn trong nghiên cứu

Abstract

Chalkiness is a major concern in rice breeding because it is one of the key factors in determining rice quality and price. It is a complicated quantitative trait and controlled by genetic, endosperm and cytoplasmic effects. In this study, we conducted to analyse percentage of grain chalkiness in 100 rice varieties using SSR and Indel marker and analysis. The result was recorded that the chalkiness degree of kernel was 0 in 7 varieties, including TLR 434, TLR 426, TLR 420, TLR 416, TLR 10383, TLR417 and RVT. The methods identified by scanners and clear analysis were confirmed that there was chalkiness loci according to percentage in trasparent rice varieties. Both methods of analysis and phenotype associated with the analysis of molecular marker Indel 15 and SSR (RM21938) reached 50- 77.7% of accuracy, respectively. These methods could help to recognize the chalkiness in faster way.

Từ khoá / Keywords

Bạc bụng
SSR
Indel
Cây lúa
chalkiness
SSR and Indel technique
rice