• KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TỔ HỢP VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG CB-1 PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI RỄ CHẢY GÔM DO NẤM Phytopthora TRÊN CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI TẠI CAO BẰNG

KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TỔ HỢP VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG CB-1 PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI RỄ CHẢY GÔM DO NẤM Phytopthora TRÊN CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI TẠI CAO BẰNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
92-99
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TỔ HỢP VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG CB-1 PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI RỄ CHẢY GÔM DO NẤM Phytopthora TRÊN CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI TẠI CAO BẰNG

Tên tác giả
Nguyễn Nam Dương, Hà Minh Thanh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ngô Thị Thanh Hường, Vũ Duy Minh, Hà Viết Cường, Phạm Bích Hiên
Category
Monthly Journal
Title

Possibility of using a combination of antagonistic microorganisms CB-1 to prevent Phytophthora root rot and gum disease on citrus in Cao Bang province

Author
Nguyen Nam Duong, Ha Minh Thanh, Nguyen Thi Bich Ngoc, Ngo Thi Thanh Huong, Vu Duy Minh,Ha Viet Cuong, Pham Bich Hien
Tóm tắt

Tổ hợp vi sinh vật đối kháng CB-1 được sử dụng để đánh giá khả năng kiểm soát nấm Phytophthora, hạn chế bệnh thối rễ, chảy gôm gây hại trên cây ăn quả có múi ở Cao Bằng. Sau 6 tháng xử lý với CB-1, hiệu lực kiểm soát nấm Phytophthora (đạt 73,1% trên cây cam, 57,9% trên cây quýt) tương đương hiệu lực của một số chế phẩm sinh học đang được khuyến cáo sử dụng phòng trừ bệnh cây (Phyto-M, Actinovate 1SP, SH-BV1 và Trico ĐHCT). Sau 9 tháng xử lý vườn quýt bị nhiễm bệnh ở mức nhẹ, hiệu quả phòng trừ nấm bệnh của CB-1 đạt 71,8%. CB-1 ủ với phân hữu cơ rồi bón trực tiếp hay hòa nước tưới cho cây 3 lần vào các thời gian sau khi thu hoạch, trước và sau mùa mưa có hiệu quả phòng trừ bệnh đạt 79,3%. Sử dụng CB-1 kết hợp với cắt tỉa, vệ sinh vườn và bón phân hợp lý cho hiệu quả hạn chế nấm cao nhất.

Abstract

A combination of antagonistic microorganisms CB-1 was used to evaluate the ability to control Phytophthora fungus causing root rot and gum disease on citrus in Cao Bang province. After 6 months of treatment with CB-1, the antifungal effect reached 73.1% on oranges and 57.9% on tangerines, equivalent to the effectiveness of some currently recommended biological products (Phyto-M, Actinovate 1SP, SH-BV1 and Trico ĐHCT). After 9 months of treatment for lightly infected tangerine orchards, CB-1’ s fungal control efficiency reached 71.8% . CB-1 composted with organic fertilizers and then applied directly or mixed with water to irrigate 3 times at the time of harvest, before and after the rainy season, had a disease prevention efficiency of 79.3%. Using CB-1 in combination with pruning, garden cleaning and reasonable fertilizer application obtained the highest effectiveness in controlling the fungi.

Từ khoá / Keywords

Cây ăn quả có múi
nấm Phytophthora
bệnh thối rễ chảy gôm
tổ hợp vi sinh vật đối kháng
Citrus
Phytophthora fungus
root rot and gum disease
combination of antagonistic microorganisms