• KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN SẢN XUẤT LÚA CHẤT LƯỢNG CAO LH12

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN SẢN XUẤT LÚA CHẤT LƯỢNG CAO LH12

Xem các bài khác
Số trang của bài
71-75
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN SẢN XUẤT LÚA CHẤT LƯỢNG CAO LH12

Tên tác giả
Lê Quốc Thanh , Phạm Văn Dân, Phạm Văn Vũ
Category
Monthly Journal
Title

Result of setting up large scale rice field producing high - quality rice variety LH12

Author
Le Quoc Thanh, Pham Van Dan, Pham Van Vu
Tóm tắt

Mô hình cánh đồng mẫu lớn (CĐML) sản xuất lúa chất lượng cao LH12 tại tỉnh Hà Nam được tổ chức theo mô hình liên kết giữa 4 nhà: Nhà quản lý, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp, đảm bảo chuỗi khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Mô hình áp dụng đồng bộ các giải pháp tiến bộ kỹ thuật từ công nghệ đầu vào như giống, vật tư nông nghiệp đến quy trình kỹ thuật và cơ giới hóa. Năng suất lúa LH12 trong mô hình đạt 66,5 tạ/ha, cao hơn năng suất lúa sản xuất đại trà 17,3%, hiệu quả kinh tế đạt 28.430.000 triệu đồng/ha tăng thu nhập cho người dân so sản xuất đại trà 59,4%. Sản phẩm của mô hình được doanh nghiệp thu mua là 271.825 kg chiếm 83% tổng sản lượng của mô hình.

Abstract

The model of large rice field producing high - quality rice variety LH12 in  Ha Nam province was implemented by integrated linkage of 4 partners: managers, farmers, scientists and enterprises, to ensure the closed chain of production to consume. The models apply synchronized technical solutions from technological input such as high quality rice variety, suppliers and technical procedures and mechanism. In the model, productivity of LH12 was 6,65 tons/ha, which was higher than that of popular production by 17.3%, the economic efficiency was 28,430 millions VND/ha, increasing 59.4% of income in comparison with the popular production. The total amount of the model products bought by enterprise dealers was 271.825 kg, accounting for 83 %.

Từ khoá / Keywords

Cánh đồng lúa mẫu lớn
LH12
tỉnh Hà Nam
Large scale rice fields
LH12
Ha Nam province