KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC PHÒNG TRỪ BỌ CÁNH CỨNG HẠI DỪA

Xem các bài khác
Số trang của bài
101-104
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC PHÒNG TRỪ BỌ CÁNH CỨNG HẠI DỪA

Tên tác giả
Phan Thanh Hải, Nguyễn Tấn Hưng , Trần Đình Nam, Nguyễn Thị Chúc Quỳnh
Category
Monthly Journal
Title

Application of bioproducts to control coconut beetle

Author
Phan Thanh Hai, Nguyen Tan Hung, Tran Đinh Nam, Nguyen Thi Chuc Quynh
Tóm tắt

Bọ cánh cứng hại dừa (Brontispa longissima Gestro) là đối tượng gây hại nguy hiểm nhất trên cây dừa. Ở một số tỉnh trồng dừa Nam Trung bộ ngoài việc sử dụng thuốc hóa học thì thiên định (ong ký sinh, bọ kìm...) cũng đã được sử dụng để phòng, trừ bọ cánh cứng. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiên địch thường bị chết sau khi được thả vào tự nhiên, vì vậy biện pháp này vẫn chưa phát huy hiệu quả. Nấm ký sinh côn trùng với cơ chế xâm nhiễm chủ động vào cơ thể côn trùng, bào tử phát tán rộng nên có lợi thế trong việc khống chế quần thể bọ dừa. Sử dụng nấm ký sinh phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa tại Thanh Hóa, Bình Định và Phú Yên cho kểt quả: Beauveria bassiana có hiệu lực phòng, trừ tương ứng 83,03% ; 75,19% và 51,07% và Metarhizium anisopliae có hiệu lực phòng trừ tương ứng 70,28% ; 61,80% và 60,02%. Hiệu qủa phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa của Beauveria bassiana và Metarhizium anisopliae kéo dài từ 20-30 ngày sau 2 lần phun kép.

Abstract

Coconut beetle is the most dangerous insect pest in the coconut trees. In some South Central province, besides using chemical pesticides, farmers used natural enemies (parasitic wasp, ringlegged earwig...) to prevent and eliminate coconut beetles. However, due to harsh climatic conditions, natural enemies are killed after being released into the wild, so this method is not effective. Parasitic fungi infect the proactive mechanism to insect body, wide dispersal of spores should have the advantage in controlling populations of coconut bettle. Use of parasitic fungi to control coconut beetle in Thanh Hoa, Binh Dinh and Phu Yen showed that the efficacy of Beauveria bassiana in prevention and elimination of coconut bettle was 83.03%, 75.19% and 51.07%, respectively and of Metarhizium anisopliae was 70.28%, 61.80% and 60.02%, respectively. The efficacy in prevention coconut beetle of a mixture of Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana lasted from 20-30 days after application of 2 sprays consecutively.

Từ khoá / Keywords

Beauveria bassiana
Metarhizium anisopliae
phòng trừ
bọ cánh cứng hại dừa
Beauveria bassiana
Metarhizium anisopliae
prevention
coconut beetles