KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG MÍA NHẬP NỘI TẠI TÂY NINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-8
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG MÍA NHẬP NỘI TẠI TÂY NINH

Tên tác giả
Đoàn Thị Hồng Điểm, Đỗ Cao Trí, Phạm Tấn Hùng, Võ Thái Dân, Phạm Văn Hiền, Lê Quang Tuyền, Cao Anh Đương
Category
Monthly Journal
Title

Selection of new introduced sugarcane varieties in Tay Ninh province

Author
Doan Thi Hong Diem, Do Cao Tri, Pham Tan Hung, Vo Thai Dan, Pham Van Hien, Le Quang Tuyen, Cao Anh Duong
Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Khảo nghiệm được thực hiện với 12 nghiệm thức, thiết kế kiểu RCBD, 3 lần lặp lại; giống đối chứng là K95-84 và Suphanburi 7. Kết quả khảo nghiệm cơ bản cho thấy giống FG05-623 cho năng suất mía trung bình 2 vụ (tơ và gốc I) đạt 101,20 tấn/ha cao hơn có ý nghĩa (P0,01) so với giống đối chứng, chữ đường đạt 9,73 CCS, năng suất đường đạt 10,05 tấn đường/ha. Giống FG05-623 cho năng suất đường trung bình 2 vụ (tơ và gốc I) cao hơn đối chứng K95-84 là 21,45%, và Suphanburi 7 là 26,03%. Đây là giống mía có triển vọng cho vùng nguyên liệu Tây Ninh.

Abstract

This study was carried out in Thai Binh commune, Chau Thanh district, Tay Ninh province. The basic experiment was conducted with 12 treatments (each experiment for one variety), in RCBD, 3 replications. The control varieties were K95-84 and Suphanburi 7. The result showed that FG05-623 variety had average cane yield of 101.20 ton/ha, higher than that of the control variety at significant level of P0.01; CCS reached 9.73, sugar yield was 10.05 ton/ha for the plant cane and the first ratoon cane. Variety FG05-623 had average sugar yield, 21.45% higher than K95-84, and 26.03% higher than Suphanburi 7 for the plant cane and the first ratoon cane. Variety FG05-623 could be a promising one for the cane growing region in Tay Ninh.

Từ khoá / Keywords

Giống mía
tuyển chọn
so sánh
năng suất mía
Sugarcane variety
selection
comparison
cane yield