KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG MÍA NHẬP NỘI TẠI KHÁNH HÒA

Xem các bài khác
Số trang của bài
8-13
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG MÍA NHẬP NỘI TẠI KHÁNH HÒA

Tên tác giả
Đoàn Thị Hồng Điểm, Đỗ Cao Trí, Phạm Tấn Hùng, Võ Thái Dân, Phạm Văn Hiền, Lê Quang Tuyền, Cao Anh Đương
Category
Monthly Journal
Title

Selection of new introduced sugarcane varieties in Khanh Hoa province

Author
Doan Thi Hong Diem, Do Cao Tri, Pham Tan Hung, Vo Thai Dan, Pham Van Hien, Le Quang Tuyen, Cao Anh Duong
Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành tại xã Ninh Sim, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Khảo nghiệm cơ bản được thực hiện với 11 nghiệm thức, thiết kế kiểu RCBD, 3 lần lặp lại; giống đối chứng là K95-84. Kết quả khảo nghiệm cơ bản ở vụ tơ và vụ mía gốc I, giống FG05-256 cho năng suất mía tương ứng là 106,3 và 121,7 tấn/ha, cao hơn so với giống đối chứng K95-84 (90,5 và 91,33 tấn/ha). Tương tự, FG05-256 cho năng suất đường ở vụ tơ 11,12 tấn/ ha và vụ gốc I 13,72 tấn/ ha, cao hơn rõ rệt so với đối chứng K95-84 (9,49 và 8,98 tấn/ha). Năng suất mía và năng suất đường trung bình của 2 vụ mía tơ và gốc I, giống FG05-256 đạt được tương ứng là 114,0 tấn/ha và 12,42 tấn đường/ha, cao hơn có nghĩa ở mức P0,01 so với giống đối chứng K95-84 (90,93 tấn/ha và 9,23 tấn/ha). FG05-256 là giống mía có triển vọng cho vùng nguyên liệu Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Abstract

This study was conducted in Ninh Sim commune, Ninh Hoa district, Khanh Hoa province. A basic testing was carried out with 11 RCB-designed treatments, 3 replications. The control variety was K95-84. The results of basic testing showed that variety FG05-256 had cane yield of 106.3 and of 121.7 tons/ha for the plant cane and the first ratoon cane, respectively, higher than that of the control varieties K95-84 (90.5 and 91.33 tons/ha). Variety FG05-256 had sugar yield of 11.12 tons/ha for the plant cane and 13.72 tons/ha for the first ratoon cane and the yield difference was significantly higher than the control K95-84 (9.49 and 8.98 tons/ha). The average cane yield of variety FG05-256 reached 114.0 tons/ha and average sugar yield was 12.42 tons/ha, significantly higher in comparison to the control variety K95-84 at P0.01 (90.93 tons /ha and 9.23 tons/ha) for the 2 seasons (plant cane and the first ratoon cane). FG05-256 could be a promising sugarcane variety for the cane growing region of Ninh Hoa in Khanh Hoa province.

Từ khoá / Keywords

Giống mía
tuyển chọn
năng suất mía
chữ đường
Sugarcane variety
selection
cane yield
commercial cane sugar