KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG MÍA VNN01 TẠI BẮC TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
11-19
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG MÍA VNN01 TẠI BẮC TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Tên tác giả
Cao Anh Đương, Phạm Văn Tùng, Nguyễn Minh Hiếu, Đoàn Lệ Thủy, Trần Bá Khoa, Trần Văn Tuấn, Phạm Văn Đạt, Nguyễn Thị Hà Nhi
Category
Monthly Journal
Title

Selection of sugarcane variety VNN01 in the North Central and the West Highlands

Author
Cao Anh Duong, Pham Van Tung, Nguyen Minh Hieu, Doan Le Thuy, Tran Ba Khoa, Tran Van Tuan, Pham Van Dat, Nguyen Thi Ha Nhi
Tóm tắt

Giống mía VNN01 được khảo nghiệm diện hẹp từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2019 và khảo nghiệm diện rộng từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020, các khảo nghiệm đều được đánh giá qua 2 vụ mía tơ và mía gốc I tại 4 tỉnh trồng mía chính của vùng Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên là Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Đắk Lắk. Kết quả khảo nghiệm cho thấy giống mía VNN01 sinh trưởng và phát triển tốt, thích hợp cho điều kiện canh tác nhờ nước trời và thâm canh vùng Bắc Trung Bộ, cũng như điều kiện canh tác nhờ nước trời vùng Tây Nguyên. Năng suất mía trong điều kiện thâm canh vùng Bắc Trung Bộ đạt trên 135,5 tấn/ha, chất lượng mía đạt trên 12,69 CCS và năng suất mía quy 10 CCS trung bình vụ đạt trên 126,58 tấn/ha, vượt đối chứng trên 14,12%. Trong điều kiện canh tác nhờ nước trời vùng Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên, năng suất mía đạt trên 82,08 tấn/ha, chất lượng mía đạt trên 11,06 CCS và năng suất mía quy 10 CCS trung bình đạt trên 94,86 tấn/ha, vượt đối chứng trên 8,70%.

Abstract

Sugarcane variety VNN01 was tested on a small-scale trial from January 2018 to December 2019 and on a large scale trial from January 2019 to December 2020, all tests were evaluated through 2 crops of the plant cane and the first ratoon cane in the four major sugarcane growing provinces of the North Central region and the West Highlands region, namely Thanh Hoa, Nghe An, Gia Lai and Dak Lak. The test results showed that the sugarcane variety VNN01 grew and developed well, suitable for both under rainfed and intensive conditions in the North Central region, as well as suitable for rainfed conditions in the West Highlands. The cane yield under intensive conditions in the North Central region was over 102.60 tons/ha, the cane quality reached over 12.69 CCS and the average cane yield equivalent to 10 CCS was over 135.50 tons/ha, higher than the control variety over 14.12%. Under the rainfed condition in the North Central region and the West Highlands region, the cane yield was over 82.08 tons/ha, the cane quality was over 11.06 CCS and the average cane yield equivalent to 10 CCS, which was over 94.86 tons/ha, higher than the control variety over 8.70%.

Từ khoá / Keywords

Giống mía VNN01
tuyển chọn
chữ đường
năng suất chất lượng và phù hợp vùng sinh thái Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.
Sugarcane variety VNN01
commercial cane sugar
yield