• KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG MÍA CÓ NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN SINH THÁI CỦA TỈNH TRÀ VINH

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG MÍA CÓ NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN SINH THÁI CỦA TỈNH TRÀ VINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
13-18
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG MÍA CÓ NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN SINH THÁI CỦA TỈNH TRÀ VINH

Tên tác giả
Lê Thị Thường, Lê Quang Tuyền, Nguyễn Cương Quyết, Võ Mạnh Hùng
Category
Monthly Journal
Title

Selection of high yield and good quality sugarcane varieties suitable for ecological conditions of Tra Vinh province

Author
Le Thi Thuong, Le Quang Tuyen, Nguyen Cuong Quyet, Vo Manh Hung
Tóm tắt

Đề tài “Nghiên cứu, tuyển chọn giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Trà Vinh” thực hiện từ tháng 12/2016 đến tháng 2/2019, được bố trí tại 2 huyện trồng mía trọng điểm của tỉnh Trà Vinh là huyện Trà Cú và huyện Tiểu Cần. Khảo nghiệm cơ bản gồm 8 giống mía mới, đối chứng ROC22, được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD), với 3 lần lặp lại (đánh giá vụ tơ và vụ gốc I). Khảo nghiệm sản xuất gồm 3 giống mía VN09-115, Suphanburi 50 và Uthong 1, bố trí kiểu thực nghiệm sản xuất không lặp lại (đánh giá vụ tơ). Kết quả đã tuyển chọn được 2 giống tốt Suphanburi 50 và Uthong 1. Các giống này có khả năng sinh trưởng mạnh, khả năng chống chịu sâu bệnh cao, ít bị đổ ngã, không trỗ cờ, lưu gốc khá tốt, có năng suất cao, từ 112,20 đến 135,28 tấn/ha, và chất lượng cao, đạt 11,70 đến 13,13 CCS. Năng suất mía quy 10 CCS của chúng đạt từ 133,43 đến 168,72 tấn/ha, vượt đối chứng từ 14,19 đến 35,12% và tỏ ra phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Trà Vinh.

Abstract

The project “Research, selection of high yield and good quality sugarcane varieties that are suitable for ecological conditions of Tra Vinh province” was carried out from December, 2016 to February, 2019 in two big sugarcane growing districts including Tra Cu and Tieu Can of Tra Vinh province. 8 new sugarcane varities and check variety (ROC22) were tested by Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replication (evaluating for plant and ratoon crop). The production testing was carried out for three sugarcane varieties including VN09-115, Suphanburi 50 and Uthong 1 (evaluating for plant and ratoon crop). The results showed that two good sugarcane varieties including Suphanburi 50 and Uthong 1 were selected. These varieties were with strong growth ability, high tolerance to pests and diseases, less lodging, non-flowering, good ratooning, high yield (112.20 to 135.28 tons/ha), and high quality (11.70 to 13.13 CCS). The cane yield with 10 CCS was from 133.43 to 168.72 tons/ha and higher than that of the check variety by 14.19 to 35.12% and these varieties could be suitable for ecological conditions of Tra Vinh province.

Từ khoá / Keywords

Mía
tuyển chọn
chữ đường
năng suất
Sugarcane
selection
commercial cane sugar
yield