KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG MÍA CHỊU HẠN TẠI KHÁNH HÒA

Xem các bài khác
Số trang của bài
14-19
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG MÍA CHỊU HẠN TẠI KHÁNH HÒA

Tên tác giả
Lê Thị Thường , Nguyễn Thị Bạch Mai , Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Hà , Nguyễn Cương Quyết
Category
Monthly Journal
Title

Selection of sugarcane varieties for drought tolerance in Khanh Hoa province

Author
Le Thi Thuong, Nguyen Thi Bach Mai, Vo Manh Hung, Nguyen Thi Ha, Nguyen Cuong Quyet
Tóm tắt

Đề tài nghiên cứu tuyển chọn giống mía chịu hạn tại tỉnh Khánh Hòa được thực hiện từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 5 năm 2016, gồm 2 bước là khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất. Khảo nghiệm cơ bản được tiến hành từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 5 năm 2016 với chu kỳ 2 vụ (vụ tơ và vụ gốc I) và được bố trí kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD) với 3 lần lặp lại, giống đối chứng K84-200. Các giống triển vọng được đánh giá ở khảo nghiệm sản xuất tại huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016. Kết quả cho thấy các giống mía Khonkaen 3, KPS01-25, VN08-99 và VN09-108 triển vọng nhất, có năng suất mía vượt đối chứng trên 25%, chữ đường từ 11,53 đến 14,53 CCS, năng suất quy 10 CCS trên 80 tấn/ha, vượt giống đối chứng từ 23,95 đến 54,09%.

Abstract

The research on selection of drought-tolerant sugarcane varieties was carried out from June, 2014 to May, 2016 in Khanh Hoa province with two steps, including basic testing and production trial. Basic testing was conducted from June, 2014 to May, 2016 in two seasons (plant crop and 1st ratoon) and was designed in randomized complete block (RCB) with 3 repetitions, K84-200 was used as control variety. The promising varieties were evaluated on production trial in Cam Lam district and Ninh Hoa town from May, 2015 to May, 2016 (plant crop). The results showed that the sugarcane varieties Khonkaen 3, KPS01-25, VN08-99 and VN09-108 were promising ones as their cane yield was higher than that of the control variety over 25%, their sugar content was varied from 11.53 to 14.53 CCS. The cane yield in 10 CCS equivalence was over 80 tons/ha, higher than that of the control variety from 23.95 to 54.09%.

Từ khoá / Keywords

Tuyển chọn giống
chịu hạn
hàm lượng đường
năng suất mía.
Sugarcane
selection
drought tolerance
commercial cane sugar
cane yield