KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG LẠC THÍCH HỢP CHO VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
7-11
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG LẠC THÍCH HỢP CHO VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Tên tác giả
Phan Thị Thanh, Lưu Thị Trâm, Trần Duy Việt , Nguyễn Thị Hồng Ngát
Category
Monthly Journal
Title

Selection of potential peanut varieties for the North Central region

Author
Phan Thi Thanh, Luu Thi Tram, Tran Duy Viet, Nguyen Thi Hong Ngat
Tóm tắt

Kết quả tuyển chọn các giống lạc có triển vọng, bao gồm Q2, V79, G26, L20, TK10, R02, R03, Q1, Q3 và L14 (đ/c) cho thấy các giống đều có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm trung ngày (110 - 115 ngày), năng suất trung bình đạt từ 3,45 - 4,75 tấn/ha. Các giống lạc đều có khả năng chống chịu sâu bệnh khá. Trong đó, giống lạc Q2 là giống thể hiện nhiều mặt ưu điểm nhất như thân tán gọn (có thể tăng mật độ), chiều cao cây trung bình đạt 35,0 - 40,0 cm, quả to trung bình, hạt có vỏ lụa màu trắng hồng, thích hợp cho tiêu dùng và xuất khẩu; số quả 2 hạt chiếm trên 85%. Giống lạc Q2 có khả năng chống chịu với các loại sâu bệnh hại chính (sâu xanh, sâu khoang và bệnh héo xanh vi khuẩn). Giống lạc Q2 có năng suất cao, chất lượng tốt (năng suất trung bình đạt 45,0 - 47,5 tạ/ha vụ Xuân), cao hơn hẳn đối chứng L14 từ 15 - 20%. Giống lạc Q2 có khối lượng 100 quả 170 g, khối lượng 100 hạt 68 g và tỉ lệ nhân khá cao, trên 75%. Giống Q2 thích nghi với điều kiện sinh thái vùng Bắc Trung bộ.

Abstract

The evaluation of 9 peanut varieties, including V79, G26, L20, TK10, R02, R03, Q1, Q3 and 1 control variety L14 showed that all studied varieties had medium growth duration (110 - 115 days), average yield from 3.45 - 4.75 tons/ ha and good resistance to pests and diseases. Among studied varieties, Q2 variety had good characteristics such as Spanish plant type; average height at 35 - 40 cm; fruits were medium; seed coat color was white - purple; the ratio of two seeds was over 85%. Q2 had average growth duration from 115 - 120 days in Spring and 100 days in Autumn. The average yield of Q2 reached 4.5 - 4.7 tons/ha and was 15 - 20% higher than that of control variety L14. The weight of 100 pods was 170 g and the weight of 100 seeds was 68 g and the ratio of seeds was over 75%. Q2 variety was resistant to major pests and diseases and adaptable to eco-condition of the North Central region.

Từ khoá / Keywords

Giống lạc Q2
tuyển chọn
năng suất
kháng
Peanut varieties Q2
evaluation
yield
resistance