KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU XANH ĐX14 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
69-74
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU XANH ĐX14 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Tên tác giả
Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Trung Bình, Đặng Thị Thu Trang, Nguyễn Ngọc Quất
Category
Monthly Journal
Title

Resesults of selected breeds green bean DX.14

Author
Abstract

From 88 lines for green beans gathered, the line DX.14 has a good adaptability and high yield in the South Central Coast. It has the strong seeding vigor growth duration of about 80 day; height of 85-90cm; 1000 grain weight 62-64 gram; blue shell type mold; medium drought tolerance; lightly infected with the disease virus and yellow-brown spots, This is green beans line DX14 has many prospects for the South Central Coast.

Từ khoá / Keywords

Selected varieties; South Central Coast; Vigna radiata. Wilczek; ĐX.14