• KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT, CUNG ỨNG GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO CHO HÀ NỘI

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT, CUNG ỨNG GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO CHO HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
21-25
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT, CUNG ỨNG GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO CHO HÀ NỘI

Tên tác giả
Phạm Văn Dân, Hoàng Tuyển Phương, Trần Thị Trường, Nguyễn Thị Thu Trang, Hoàng Tuyển Cường, Nguyễn Tuấn Phong
Category
Monthly Journal
Title

Selection of high quality soybean varieties for developing seed production and supply systems for Hanoi

Author
Pham Van Dan, Hoang Tuyen Phuong, Tran Thi Truong, Nguyen Thi Thu Trang, Hoang Tuyen Cuong, Nguyen Tuan Phong
Tóm tắt

Nghiên cứu thực hiện trong vụ Xuân và vụ Đông năm 2018 tại hai huyện Mỹ Đức và Phúc Thọ, Hà Nội trên 5 giống đậu tương. Kết quả nghiên cứu đã tuyển chọn được 2 giống S19 và ĐT51 có năng suất và chất lượng cao, ít bị sâu bệnh hại, phù hợp điều kiện sinh thái của Hà Nội. Các giống S19 và ĐT51 có TGST từ 93 - 95 ngày trong vụ Xuân và 88 - 89 ngày trong vụ Đông. Hai giống ĐT51 và S19 có năng suất đạt 2,31 - 2,56 và 2,25 - 2,48 tấn/ha, tăng so với giống đối chứng DT84 lần lượt là 43,8 - 49,2%.

Abstract

The study was conducted on five soybean varieties in the spring and winter crops in 2018 in two districts of My Duc and Phuc Tho, Hanoi. Two soybean varieties S19 and DT51 with high yield and quality, pest and disease resistance suitable for ecological conditions of Hanoi were selected. The growth duration of S19 and DT51 soybean varieties was 93 - 95 days in spring season and 88 - 89 days in winter season. The yield of two varieties DT51 and S19 was significantly higher than control variety, ranging from 2.31 to 2.56 tons ha-1 and from 2.25 to 2.48 tons ha-1, respectively; the varieties had an increase rate of 43.8 - 49.2% compared to DT84 variety (control).

Từ khoá / Keywords

Đậu tương
tuyển chọn
hệ thống sản xuất
thành phố Hà Nội
Soybean
selection
production system
Hanoi