• KẾT QUẢ SO SÁNH MỘT SỐ TỔ HỢP LAI DƯA CHUỘT ĂN TƯƠI CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

KẾT QUẢ SO SÁNH MỘT SỐ TỔ HỢP LAI DƯA CHUỘT ĂN TƯƠI CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
23-27
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ SO SÁNH MỘT SỐ TỔ HỢP LAI DƯA CHUỘT ĂN TƯƠI CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

Tên tác giả
Trần Tố Tâm , Phạm Mỹ Linh, Trần Thị Minh Hằng
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of some potential hybrid combinations of cucumber for fresh use at Gialam district, Hanoi

Author
Tran To Tam, Tran Thi Minh Hang, Pham My Linh
Tóm tắt

Kết quả đánh giá 10 tổ hợp lai dưa chuột ăn tươi có triển vọng trong vụ Xuân Hè năm 2016 tại Gia Lâm, Hà Nội thông qua thí nghiệm so sánh giống cho thấy tất cả các tổ hợp lai đều có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, mức độ nhiễm bệnh phấn trắng và bệnh sương mai từ nhẹ đến trung bình. Một số tổ hợp lại cho năng suất cao hơn so với giống đối chứng như THL2, THL3, THL6, THL9 và có chất lượng phù hợp với mục đích ăn tươi. Qua đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng đã xác định được 3 tổ hợp lai có triển vọng là THL2, THL6, THL9. Các tổ hợp lai này có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, nhiễm nhẹ với bệnh sương mai, bệnh phấn trắng và cho năng suất cao.

Abstract

The evaluation of 10 potential hybrid combinations of cucumber for fresh use in spring and summer of 2016 in Gia Lam, Hanoi indicated that all hybrid combinations in the experiment were capable of growing and developing well, with mild to moderate rate of disease (powdery mildew and downy mildew) infection. Several combinations, such as THL2, THL3, THL6, THL9, produced higher fruit yield than that of the control variety, achieving good quality suitable for fresh use. Through assessing the plant growth, fruit yield and quality of the cucumber hybrid combinations, the study suggested three promising hybrid combinations such as THL2, THL6, and THL9. Such hybrid combinations were able to grow and develop vigorously with low rate of disease infection (powdery mildew and downy mildew) and produced high yield.

Từ khoá / Keywords

Dưa chuột
bệnh phấn trắng
bệnh sương mai
Cucumber
Powdery mildew
Downy mildew