KẾT QUẢ SẢN XUẤT THỬ GIỐNG CAM CHÍN SỚM CS1

Xem các bài khác
Số trang của bài
29-34
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ SẢN XUẤT THỬ GIỐNG CAM CHÍN SỚM CS1

Tên tác giả
Lương Thị Thanh Huyền, Trần Thị Mơ, Nguyễn Xuân Hồng
Category
Monthly Journal
Title

Trial production of early orange variety CS1

Author
Luong Thi Thanh Huyen, Tran Thi Mo, Nguyen Xuan Hong
Tóm tắt

Giống cam Chín sớm CS1 được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có múi điều tra tuyển chọn từ năm 1998. Quá trình đưa giống vào sản xuất thử từ năm 2012 - 2014 tại Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La cho thấy: Giống CS1 sinh trưởng khỏe, tỷ lệ đậu quả đạt 3,01 - 3,12%, đặc biệt thời gian quả chín nằm trong khoảng từ 15 - 25/10, sớm hơn khoảng 1 tháng so với giống chính vụ. Sau 8 năm trồng với 5 năm cho thu hoạch giống CS1 có năng suất bình quân từ 40,1 - 40,7 tấn/ha/năm, hiệu quả kinh tế thu được tại các điểm sản xuất thử 221,120 triệu đồng/ha/năm trong khi giống cam Xã Đoài (đối chứng) chỉ đạt 126,125 triệu đồng/ ha/năm, lãi thuần thu được từ cam chín sớm CS1 cao hơn 75,31% so với giống đối chứng. Các chỉ tiêu về chất lượng quả là tương đương so với giống đối chứng.

Abstract

Early orange variety CS1 has been surveyed and selected by the Center for Research and Development of Citrus since 1998. The trail production was conducted from 2012 to 2014 in different locations including Hanoi, Hoa Binh and Son La and the result showed that CS1 cultivar grew well with high fruit setting ratio (3.01 - 3.12%) and early harvesting (15th - 25th October, approximately one month earlier in comparison to popularly cultivated orange cultivars). CS1 of 8 years old yielded 40.1 - 40.7 tons/ha in plot demonstration and got about 221.120 millions VND/ha/year while Xa Doai orange got 126.125 millions VND/ha/year. The net profit given by CS1 cultivar production was 75.31% higher than that of Xa Doai cultivar while product quality was the same.

Từ khoá / Keywords

Cam chín sớm CS1
tuyển chọn
sản xuất thử
cam Xã Đoài
Early orange variety CS1
selection
trial production
Xa Doai orange