• KẾT QUẢ PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA KHẨU NẨM PUA TẠI HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN

KẾT QUẢ PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA KHẨU NẨM PUA TẠI HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN

Xem các bài khác
Số trang của bài
8-12
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA KHẨU NẨM PUA TẠI HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN

Tên tác giả
Trần Danh Sửu
Category
Monthly Journal
Title

Purification of Khau nam pua rice variety in Trang Dinh district, Lang Son province

Author
Tran Danh Suu
Tóm tắt

Giống lúa Khẩu nẩm pua là giống lúa nương đặc sản, được gieo trồng ở huyện Tràng Định, Lạng Sơn. Phục tráng giống lúa Khẩu nẩm pua được tiến hành theo Quy trình phục tráng giống của Bộ Nông nghiệp và PTNT từ năm 2011 đến năm 2013. Kết quả theo dõi và đánh giá trên đồng ruộng của 300 dòng Khẩu nẩm pua đã chọn được 150 dòng G0 (có thời gian trỗ và chín cùng ngày) dùng cho việc đánh giá các tính trạng chính trong phòng. Từ 150 dòng G0 sau khi đánh giá các tính trạng trong phòng đã chọn được 50 dòng G1 có cùng TGST, cùng thời gian trỗ, có sự đồng đều về chiều cao cây và các yếu tố cấu thành năng suất. Từ 50 dòng (G1 ) tiếp tục được đánh giá và chọn được 8 dòng G2 dùng để so sánh và nhân dòng. Từ 8 dòng G2 , chọn lọc được 7 dòng đạt tiêu chuẩn dùng để hỗn dòng. Kết quả có 310 kg giống lúa Khẩu nẩm pua được xác nhận đạt tiêu chuẩn hạt giống siêu nguyên chủng.

Abstract

Khau Nam pua is a special upland rice variety and is grown in Trang Dinh district, Lang Son province. The purification process was followed by the rice purification Process of the Ministry of Agriculture and Rural Development from 2011 to 2013. 150 Khau nam pua rice lines (G0 ) with the same maturity date based on evaluation and observation on field were selected for seed characterization in the laboratory. 50 of 150 lines were chosen after seed characterizing for next growing season evaluation. 8 lines were selected after characterization and evaluation of 50 Khau nam pua lines (G1 ) for the following growing season. These 8 lines (G2 ) were grown and characterized for uniformity and 7 of them were selected. The seeds of these 7 lines were purified and mixed and as a result, 310 kg of seeds was certified by the National Center for variety, crop proproduct quarantine and testing.

Từ khoá / Keywords

Lúa nương
giống lúa Khẩu nẩm pua
phục tráng
hạt giống được xác nhận
Uplan rice
Khau ky rice variety
purification
certified seeds