• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CƠ CẤU CÂY TRỒNG HỢP LÝ TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CƠ CẤU CÂY TRỒNG HỢP LÝ TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
92-97
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CƠ CẤU CÂY TRỒNG HỢP LÝ TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Tên tác giả
Hoàng Minh Tâm, Đỗ Thị Ngọc, Nguyễn Quốc Hải, Nguyễn Thị Dung, Lê Đình Quả, Hồ Công Ôn, Phan Trần Việt
Category
Monthly Journal
Title

The research results of determining suitable cropping patterns on the coastal sandy soil of the south central coast

Author
Abstract

The research results on the cropping patterns on the sandy soil of the south central coast from 2007 to 2008 have identified that the two cropping patterns attaining the highest economic efficiency are those of the peanut (in the winter - spring season) with sweet potato (in the autumn - winter season), to achieve net interest from 16.376 - 35.370 millions dong/ha/year; and peanut intercropped with cassava (in the winter - spring season), to achieve net interest from 13.690 - 20.965 millions dong/ha/year.

Từ khoá / Keywords

cropping patterns
suitable
sandy soil
south central coast of Vietnam