• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI THÍCH HỢP CHO VÙNG ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI THÍCH HỢP CHO VÙNG ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-7
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI THÍCH HỢP CHO VÙNG ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN

Tên tác giả
Trịnh Đức Toàn, Nguyễn Đức Anh , Phạm Thế Cường, Võ Văn Trung, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Xuân Hoàng
Category
Monthly Journal
Title

Selection of hybrid maize varieties for sloping land in Anh Son district, Nghe An province

Author
Trinh Duc Toan, Nguyen Duc Anh, Pham The Cuong, Vo Van Trung, Nguyen Thi Hang, Nguyen Xuan Hoang
Tóm tắt

Từ năm 2015 đến năm 2016, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ (Viện KHKTNN Bắc Trung bộ) đã tiến hành nghiên cứu tuyển chọn một số giống ngô lai thích hợp trên vùng đất dốc tại huyện Anh Sơn - tỉnh Nghệ An. Kết quả đã tuyển chọn được giống ngô lai VS71 cho năng suất cao nhất qua các năm (63,46 - 64,69 tạ/ha), chịu hạn tốt và chống chịu khá với một số sâu bệnh hại chính như sâu đục thân, bệnh khô vằn. Kết quả xây dựng mô hình trình diễn giống ngô VS71 trong vụ Xuân 2017 cho năng suất đạt 67,25 tạ/ha, cao hơn 10,44 tạ/ha so với giống đối chứng DK6919 (56,81 tạ/ha), hiệu quả kinh tế tăng thêm 7,7 triệu đồng/ha.

Abstract

The study on selection of hybrid maize varieties for sloping land in Anh Son district, Nghe An province was conducted by the Agricultural Science Institute of Northern Central Vietnam (ASINCV) during 2015 - 2016. The result showed that the highest yield over 2 years (63.46 - 64.69 quintals/ha) was recorded at VS71 hybrid maize variety with good drought tolerance and resistance to major insect and diseases. The result of the demonstration of VS71 maize variety in spring crop yielded 67.25 quintals/ha with 10.44 quintals/ha higher than that of the control variety DK6919 (56.81 quintals/ha). The added profit increased by 7.7 million VND/ha.

Từ khoá / Keywords

ngô lai
đất dốc
tuyển chọn
Hybrid maize
sloping land
selection