• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỜI ĐIỂM GIEO TRỒNG GIỐNG LẠC L27 TRONG VỤ THU ĐÔNG TẠI NGHỆ AN NĂM 2017

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỜI ĐIỂM GIEO TRỒNG GIỐNG LẠC L27 TRONG VỤ THU ĐÔNG TẠI NGHỆ AN NĂM 2017

Xem các bài khác
Số trang của bài
43-47
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỜI ĐIỂM GIEO TRỒNG GIỐNG LẠC L27 TRONG VỤ THU ĐÔNG TẠI NGHỆ AN NĂM 2017

Tên tác giả
Nguyễn Ngọc Quất, Phạm Thị Xuân, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Ánh , Nguyễn Trọng Khanh
Category
Monthly Journal
Title

Effect of sowing time on growth and yield of groundnut variety L27 in Winter season in Nghe An province

Author
Nguyen Ngoc Quat, Pham Thi Xuan, Nguyen Van Thang, Nguyen Thi Anh, Nguyen Trong Khanh
Tóm tắt

Nghiên cứu 3 thời điểm gieo trồng (20/8, 30/8 và 09/9/2017) tại 2 địa điểm Diễn Châu và Nghi Lộc trên giống lạc L27 trong vụ Thu Đông ở Nghệ An nhằm xác định thời điểm gieo tối ưu giúp cây lạc sinh trưởng phát triển thuận lợi và đạt năng suất cao. Kết quả cho thấy thời điểm gieo trồng thích hợp cho giống lạc L27 trong vụ Thu Đông là 20/8; cây lạc sinh trưởng phát triển tốt và đạt số quả chắc/cây, khối lượng 100 quả và khối lượng 100 hạt cao nhất. Năng suất quả khô thực thu gieo ở thời điểm này đạt cao nhất và sai khác có ý nghĩa so với thời điểm gieo 09/9 ở mức xác suất 95%; năng suất thực thu lần lượt đạt 3,09 tấn/ha ở Diễn Châu và 2,74 tấn/ha ở Nghi Lộc.

Abstract

The three time intervals (20/8, 30/8 and 09/9/2017) were used for sowing peanut variety L27 in Nghe An province to find out the optimum sowing time for Autumn - Winter season in Nghe An. The result showed that suitable sowing time for peanut variety L27 in Autumn - Winter season was August 20, plant grew well and number pods/plant, weight of 100 pods, weight of 100 seed mass were at the highest value. The grain yield of this sowing reached the highest number and had significant difference at 95% probability. The grain yield reached 3.09 and 2.74 tons ha-1 in Dien Chau and Nghi Loc districts, respectively.

Từ khoá / Keywords

giống lạc L27
năng suất
thời điểm gieo
Nghệ An
Variety L27
yield
growth
sowing time
Nghe An