• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHO SẢN XUẤT NGÔ TẠI MAI SƠN - SƠN LA NĂM 2015 VÀ 2016

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHO SẢN XUẤT NGÔ TẠI MAI SƠN - SƠN LA NĂM 2015 VÀ 2016

Xem các bài khác
Số trang của bài
67-72
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHO SẢN XUẤT NGÔ TẠI MAI SƠN - SƠN LA NĂM 2015 VÀ 2016

Tên tác giả
Nguyễn Văn Tạo, Lê Quốc Thanh, Đặng Ngọc Hạ Lương Văn Vàng , Vũ Ngọc Quý , Lê Văn Vượng, Nguyễn Xuân Sinh, Trần Trung Kiên, Vũ Hồng Tráng, Lò Thị Ngọc Minh
Category
Monthly Journal
Title

Study on pesticide utilization for maize production in Mai Son district, Son La province in 2015 and 2016

Author
Nguyen Van Tao, Le Quoc Thanh,Dang Ngoc Ha, Luong VanVang,Vu Ngoc Quy, Le Van Vuong, Nguyen Xuan Sinh,Tran Trung Kien, Vu Hong Trang, LoThi Ngoc Minh
Tóm tắt

Kết quả điều tra trên ruộng trồng ngô ở khu vực huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La năm 2015 và 2016 cho thấy có sự hiện diện đầy đủ các đối tượng dịch hại trên cây ngô gồm cỏ dại, sâu và bệnh hại. Sau hai vụ thử nghiệm các loại thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc trừ bệnh hại trên cây ngô cho thấy thuốc mang hoạt chất Atrazine có tác dụng diệt trừ cao nhất với cỏ 2 lá mầm, thuốc mang hoạt chất Simazine có tác dụng diệt trừ cao nhất với cỏ một lá mầm. Các thuốc có hoạt chất Chlorpyrifos ethyl có tác dụng trừ sâu thấp hơn thuốc có hoạt chất Abamectin, Fenitrothion và Acetamprid. Các thuốc có hoạt chất Cholorothanotil có tác dụng trừ bệnh hại trên ngô cao hơn nhóm thuốc có hoạt chất Carbendazim và Thiram.

Abstract

The results of survey on maize cultivating area in Maison district, Sonla province, Viet Nam in 2015 and 2016 showed the presence of full target pests on maize including insect pest, weeds and diseases. The chemicals containing Atrazin as active ingredient was the most effective herbicide to control dicot weeds after two growing seasons of pesticide and herbicide testing. The herbicide containing Simazine as active ingredient was the most effective to control monocot weeds. Among four active ingredients including Ethyl Chlorpyrifos, Acetamprid, Abamectin and Fenitrothion, the Ethyl Chlorpyrifos was not as much effective as the others. Among the acive ingredient group Cholorothanotil, Carbendazim and Thiram, Cholorothanotil was more effective than others.

Từ khoá / Keywords

Bệnh hại
cỏ dại
dịch hại
ngô
sâu hại
Thuốc trừ cỏ
thuốc trừ sâu
thuốc trừ bệnh
Disease herbicide
pest
insect
insecticides
maize
weed