• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÂN GIỐNG THỔ PHỤC LINH (Similax glabra Roxb)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÂN GIỐNG THỔ PHỤC LINH (Similax glabra Roxb)

Xem các bài khác
Số trang của bài
52-56
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÂN GIỐNG THỔ PHỤC LINH (Similax glabra Roxb)

Tên tác giả
Đinh Thị Thu Trang, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thị Hạnh
Category
Monthly Journal
Title

Study on propagation techniques of Tho phuc linh herb (Similax glabra Roxb)

Author
Đinh Thi Thu Trang, Nguyen Xuan Nam, Nguyen Huu Thien, Nguyen Thi Hanh
Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể nhân giống Thổ phục linh bằng hai hình thức vô tính và hữu tính. Nhân giống vô tính bằng hom thân cho kết quả tốt nhất khi xử lý với GA3 500 pp trong 30 giây, trên nền giá thể cát: trấu hun (1:1), cho tỷ lệ mọc mầm hơn 60%, sau 86 - 90 ngày có thể xuất vườn. Trong khi đó hạt giống Thổ phục linh sau khi được xử lý lần lượt với nước 40°C trong 120 phút, GA3 500 ppm và CaCl2 trong thời gian 30 phút cho tỷ lệ nảy mầm hơn 70%, sau 150-170 ngày có thể xuất vườn. Hỗn hợp ruột bầu bao gồm đất, trấu hun và phân hữu cơ vi sinh (tỷ lệ 3:2:1) được xác định là cơ chất phù hợp nhất cho sinh trưởng của cây con trong vườn ươm.

Abstract

The result showed that Tho phuc linh (Similax glabra Roxb) could be either sexually or asexually propagated. Vegetative propagation by stem cuttings was best when treating with 500 ppm GA3 in 30 seconds before planting in sand-husk (1:1) substrate. The ratio of germination was more than 60% and the germinated settlings could be transplanted after 86-90 days. On other hand, Tho phuc linh seeds were sequentially treated with water at 40OC for 120 minutes, 500 ppm GA3 and in CaCl2 solutions for 30 minutes before sowing. The successful germination ratio was more than 70% and the seedlings could be transplanted after 150-170 days of sowing. The mixture of soil, burned husk, microbial-organic fertilizer (ratio 3: 2: 1) was determined as the best substrate for optimal growth of Tho phuc linh plantlets in nursery.

Từ khoá / Keywords

Thổ phục linh
nhân giống
vô tính
hữu tính
cơ chất
Tho phuc linh herb
sexual and asexual propagation
substrate