• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CỦA VIỆN KHKT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CỦA VIỆN KHKT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-9
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CỦA VIỆN KHKT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Tên tác giả
Hoàng Minh Tâm, Hồ Huy Cường, Nguyễn Thanh Phương
Category
Monthly Journal
Title

The ASISOV’S science - technologycal research highlights for 2006 - 2010 and trends of research for 2011 - 2020

Author
Abstract

From 2006 to 2010, Agricultural Science Institute for Southern Coastal Central of Vietnam (ASISOV) has conducted 88 research and implementation prọjects. There selected rice varietes (BM.9962, ĐB.06, KD.18, DH06, PC6, ML203, SH2, DH.06...), peanut varietes (L.23, L.18, LDH.01...), green peas varietes (NTB.01, ĐX14, Taiwan...), soybeans varietes (ĐTDH.01, ĐTDH.02), taro variety (MDH.01); cashew variety (ĐDH102-293)... have been released into practice. The ASISOV completed some technique of crop cultiva, the breeding hybrid rice, technique of cropping in hill land. That result to help to expand agriculture region Southern Coastal Central of Vietnam.

Từ khoá / Keywords

Research
variety
techniques of crop cultivation
Southern Coastal Central of Vietnam