• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CỦA MỘT SỐ NGUỒN VẬT LIỆU TRONG CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI NGẮN NGÀY

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CỦA MỘT SỐ NGUỒN VẬT LIỆU TRONG CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI NGẮN NGÀY

Xem các bài khác
Số trang của bài
72-78
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CỦA MỘT SỐ NGUỒN VẬT LIỆU TRONG CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI NGẮN NGÀY

Tên tác giả
Nguyễn Tiến Trường , Mai Xuân Triệu
Category
Monthly Journal
Title

Study on the utilization ability of some materials for breeding of early maturing hybrid maize

Author
Nguyen Tien Truong, Mai Xuan Trieu
Tóm tắt

Vật liệu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chọn tạo giống ngô lai nói chung và chọn tạo giống ngô lai chín sớm nói riêng. Với mục tiêu chọn tạo giống ngô lai ngắn ngày cho các tỉnh miền núi Đông Bắc, một số giống địa phương, giống ngô lai Trung Quốc và giống ngô lai thương mại nhập nội đã được sử dụng làm vật liệu chọn tạo dòng thuần. Kết quả cho thấy trung bình thời gian sinh trưởng của các tổ hợp lai tạo nên bởi dòng được chọn tạo từ vật liệu là giống địa phương ngắn nhất, tương đương với nguồn gen là giống Trung Quốc và dài nhất là từ giống ngô lai thương mại. Khả năng kết hợp chung về tính chín sớm của các dòng được chọn tạo từ giống địa phương và giống Trung Quốc cao hơn từ giống ngô lai thương mại. Tuy nhiên, trung bình năng suất hạt của các tổ hợp lai có bố/mẹ là dòng được chọn tạo từ vật liệu là giống ngô lai thương mại cao nhất, sau đó là giống Trung Quốc và thấp nhất là từ giống địa phương. Khả năng kết hợp chung ở tính trạng năng suất hạt của các dòng được chọn tạo từ giống lai thương mại cao nhất và thấp nhất là từ giống địa phương

Abstract

Breeding materials are very important for maize breeding in general and for hybrid maize breeding in particular. In this research, three maize germplasms were used for developing of inbred lines, including local, China hybrid and commercial hybrid maize varieties. The inbred lines derived from local variety and China hybrid one had general combining ability on early mature higher than that from commercial hybrid maize variety. The inbred lines developed from commercial hybrid maize variety had the highest general combining ability on yield.

Từ khoá / Keywords

Cây ngô
vật liệu tạo giống
chín sớm
khả năng kết hợp chung
maize
breeding materials
early maturing
general combining ability