• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC MỘT SỐ DÒNG CHÈ MỚI CHO CHẾ BIẾN CHÈ ĐEN Ở PHÚ HỘ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC MỘT SỐ DÒNG CHÈ MỚI CHO CHẾ BIẾN CHÈ ĐEN Ở PHÚ HỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
18-25
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC MỘT SỐ DÒNG CHÈ MỚI CHO CHẾ BIẾN CHÈ ĐEN Ở PHÚ HỘ

Tên tác giả
Phùng Lệ Quyên, Nguyễn Thị Hồng Lam, Nguyễn Ngọc Bình, Đỗ Thị Việt Hà, Lê Thị Xuyến, Đinh Thị Vượng
Category
Monthly Journal
Title

Selection of some new tea lines for black tea processing in Phu Ho

Author
Phung Le Quyen, Nguyen Thi Hong Lam, Nguyen Ngoc Binh, Do Thi Viet Ha, Le Thi Xuyen, Dinh Thi Vuong
Tóm tắt

Bằng các phương pháp chọn tạo giống khác nhau, bao gồm chọn lọc tập đoàn, lai hữu tính, đột biến, nhập nội giống đã chọn được 8 dòng chè ưu tú. Qua đánh giá đặc điểm nông sinh học, cấu tạo giải phẫu lá đã chọn được 3 dòng chè tốt cho chế biến chè đen PH22, ĐBS7, ĐBS8. Năng suất các dòng chè ở tuổi 4 đều đạt > 7,5 tấn/ha, hàm lượng tanin > 30%, hoạt chất men polyphenol oxydaza > 8,5 mL KIO3 0,1 N/1 g, điểm thử nếm cảm quan chè đen > 17 điểm. Đây là các dòng chè có độ dày lớp cutin 26,67 - 34,44 µm, mật độ khí khổng ít (217,9 - 223,1 khí khổng/mm2 ), các dòng chè mới có tiềm năng chịu hạn.

Abstract

Eight elite tea lines have been selected by different breeding methods, including mass selection, sexual hybridization, mutation, and introduction. 3 good tea lines including PH22, DBS7, and Delta8 were selected for black tea processing after evaluation of agro-biological characteristics. The yield of tea lines at the age of 4 was > 7.5 tons/ha, tannin content > 30%, active polyphenol oxidase enzyme >8.5 mL KIO3 0.1 N/1 g, and sensory score > 17. These tea lines had the thickness of the cuticle layer from 26.67 µm to 34.44 µm, the stomata density ranged from 217.9 to 223.1 stomata per mm2 , and the potential drought tolerance.

Từ khoá / Keywords

chè đen
tạo giống
đánh giá
chọn lọc
Black tea
breeding
evaluation
selection