KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP CẤY LÀM TĂNG NĂNG SUẤT LÚA TẠI NGHỆ AN

Xem các bài khác
Số trang của bài
45-50
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP CẤY LÀM TĂNG NĂNG SUẤT LÚA TẠI NGHỆ AN

Tên tác giả
Bùi Văn Hùng , Lê Thị Thơm, Trần Thị Thu Hiền
Category
Monthly Journal
Title

Study on transplanting methods for increasing rice yields in Nghe An

Author
Bui Van Hung, Le Thi Thom, Tran Thi Thu Hien
Tóm tắt

Các phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp (hàng rộng 35 cm, hàng hẹp 15 cm, 45 khóm/m2 ) , cấy ô vuông (25 x 25 cm, 16 khóm/m2 ) và cấy zic zăc (20 cụm tam giác có 3 khóm x 2 dảnh) đã được nghiên cứu với một số giống lúa thuần và lúa lai trong vụ xuân tại Nghệ An. Thí nghiệm cấy zic zắc đã đạt năng suất lúa thực tế trên 100 tạ/ha (lúa thuần, lúa lai) và tiềm năng có thể đạt đến 160-170 tạ/ha với các giống lúa lai. Cấy zic zắc không làm thay đổi thời gian sinh trưởng của cây lúa và mức độ phát sinh sâu bệnh hại trong quần thể ruộng lúa.

Abstract

The following transplanting methods were studied on some inbred and hybrid rice varieties in spring crop in Nghe An. The wide-row method was 35 cm x 15 cm with density of 45 hills/m2 . The square method was designed as 25 cm x 25 cm with density of 16 hills/m2 . The Zic Zac method with 20 triangulars with density of 3 hills x 2 plants. The yield could reach over 100 quintals/ha for both of inbred and hybrid rice varieties by Zic Zac transplanting method and the potential yield of hybrid rice variety could achieve 160 to 170 quintals/ha. The growth duration and level of pests and diseases were not changed while using Zic Zac transplanting methods.

Từ khoá / Keywords

Phương pháp cấy
cấy zic zắc
cấy ô vuông
hàng rộng hàng hẹp
Transplanting method
Zic Zac
wide-narrow
square transplanting