• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẦU NGÔ CẢI TIẾN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NGÔ ĐÔNG TRÊN ĐẤT HAI LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẦU NGÔ CẢI TIẾN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NGÔ ĐÔNG TRÊN ĐẤT HAI LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
30-34
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẦU NGÔ CẢI TIẾN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NGÔ ĐÔNG TRÊN ĐẤT HAI LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Tên tác giả
Lê Quốc Thanh, Đàm Quang Minh, Nguyễn Hữu Hiệu, Lê Ngọc Hoàng, Lê Trường Giang
Category
Monthly Journal
Title

Research results of improved seed pot for winter maize on two rice crops land in the red river delta

Author
Le Quoc Thanh, Dam Quang Minh, Nguyen Huu Hieu, Le Ngoc Hoang, Le Truong Giang
Tóm tắt

Trong những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết biến động bất thường, lệch quy luật, đầu thời vụ gieo trồng ngô Đông thường bị mưa to, gây ngập úng cục bộ, gây khó khăn lớn cho việc gieo trồng ngô. Kỹ thuật làm bầu ngô là một trong những giải pháp hữu ích nhằm tận dụng không gian và thời gian tạo thời vụ gieo trồng hợp lý cho sản xuất ngô Đông trên đất hai lúa. Nghiên cứu này nhằm cải tiến bầu ngô truyền thống (bầu bùn nông dân hay áp dụng). Kết quả nghiên cứu đã xác định được giải pháp kỹ thuật làm bầu ngô cải tiến phù hợp đó là: Gieo trong khay xốp 66 lỗ, với 3 loại giá thể phù hợp là: (1) Trấu hun + đất bột, tỷ lệ 1:1; (2) Giá thể GT5 + đất bột, tỷ lệ 1:3 và (3) Than bùn ủ mục (HCVC) + rơm rạ nghiền + đất bột, tỷ lệ 1:1:3. Bầu cải tiến đã góp phần làm giảm giá thành, công lao động, tạo sự đồng đều và nâng caochất lượng cây giống, đảm bảo mật độ khi đưa cây ra trồng trên đồng ruộng.

Abstract

In recent years, due to impact of climate change, unpredicted weather fluctuations, irregulation rule, heavy rain in early corn sowing time has caused flooding which is the major difficulties for maize planting. Maize seed pot technique is one of the useful solutions to make full use ofspace and time for creating suitable sowing time for maize production on two rice crops land.This study aimed to improve traditional maize seed pot (Mud seed pot as usually used by farmers). The results identified theappropriatetechnical solution for maize seed pot that was:sowing in 66 holes styro-foam tray, 3 suitable substractes as1. Burned husk + soil, with ratio of 1:1; 2. GT5 material+ soil, with ratio of 1:3 and 3. Composed peat + crusded straw + soil with ratio of 1:1:3. The improved maize seed pot contributed to reduce cost price, labor cost and improved quality and uniformity of seedlings,ensured the density when planting on field.

Từ khoá / Keywords

Bầu ngô cải tiến
Ngô Đông
đất hai lúa
Improved maize seed pot
Winter maize
two rice crops land