• KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CAO LƯƠNG LAI NHẬP NỘI TỪ HOA KỲ TẠI HÀ NỘI VÀ NGHỆ AN

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CAO LƯƠNG LAI NHẬP NỘI TỪ HOA KỲ TẠI HÀ NỘI VÀ NGHỆ AN

Xem các bài khác
Số trang của bài
101-104
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CAO LƯƠNG LAI NHẬP NỘI TỪ HOA KỲ TẠI HÀ NỘI VÀ NGHỆ AN

Tên tác giả
Đào Ngọc Ánh , Phạm Duy Đức, Đỗ Thanh Tùng
Category
Monthly Journal
Title

Results of testing sorghum hybrids introduced from United States in Hanoi and Nghe An provinces

Author
Dao Ngoc Anh, Pham Duy Duc, Do Thanh Tung
Tóm tắt

Thức ăn thô xanh đặc biệt quan trọng đối với chăn nuôi gia súc có dạ cỏ. Đặc biệt, phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt…, với quy mô trang trại lớn thì trước tiên phải giải quyết được nguồn nguyên liệu thức ăn thô xanh. Viện Nghiên cứu Ngô, kết hợp với Công ty TNHH Hạt giống Việt nhập khẩu một số giống cao lương lai chăn nuôi từ Hoa Kỳ gồm: Nutrimax BMR, Elite, BMR Monster, Big Kahuna, Latte, SiloButer BMR và Sweetstock. Qua đánh giá tại các điểm khảo nghiệm cho thấy có 03 giống triển vọng có năng suất lần lượt đạt là Latte (6,1 tấn/ha; 43,4 tấn/ ha và 51,9 tấn/ha), Monster (27,5 tấn/ha; 54,1 tấn/ha và 73,9 tấn/ha) và Nutrimax BMR (14,5 tấn/ha; 34,7 tấn/ha và 42,4 tấn/ha) có nhiều đặc điểm nông sinh học tốt phù hợp cho làm thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi gia súc.

Abstract

Roughage is very important to ruminant livestock production. Especially, in order to develop beef and dairy cow farms in large scale, the first priority is sources of roughage which need to be resolved. Recently, Maize Research Institute has cooperated with Viet Seed Limited Company to introduce some sorghum hybrids from United States for livestock, including Nutrimax BMR, Elite, BMR Monster, Big Kahuna, Latte, SiloButer BMR and Sweetstock. The result of testing showed that 3 sorghum varieties, including Latte (6.1 tons/ha; 43.4 tons/ha và 51.9 tons/ha), Monster (27.5 tons/ha; 54.1 tons/ha và 73.9 tons/ha) and Nutrimax BMR (14.5 tons/ha; 34.7 tons/ha và 42.4 tons/ha) had good agrobiological characteristics which were suitable for roughages.

Từ khoá / Keywords

Thô xanh
gia súc
trang trại
Latte
Monster
Nutrimax BMR
Roughage
Cattle
farm
Latte
Monster
Nutrimax BMR