KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM GIỐNG DỨA CAYEN H180 Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
18-22
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM GIỐNG DỨA CAYEN H180 Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

Tên tác giả
Nguyễn Quốc Hùng , Đào Kim Thoa
Category
Monthly Journal
Title

Adaptation testing of cayen pineapple variety H180 in some Northern provinces

Author
Nguyen Quoc Hung, Dao Kim Thoa
Tóm tắt

Giống dứa cayen H180 được nhập nội từ Australia và được Viện Nghiên cứu Rau quả đưa vào trồng khảo nghiệm ở Nghệ An và Ninh Bình từ năm 2008. Giống đã được trồng và đánh giá qua 4 vụ liên tục từ 2008 - 2011 tại Quỳnh Lưu - Nghệ An và 5 vụ trồng liên tục từ 2009 - 2013 tại Đồng Giao - Ninh Bình. Ở các thời vụ trồng khác nhau, trong cùng một điều kiện chăm sóc, giống dứa cayen H180 sinh trưởng khỏe, các khoảng thời gian từ trồng đến đủ tiêu chuẩn xử lý ra hoa, từ xử lý đến ra hoa và thu hoạch quả ngắn hơn so với giống dứa cayen Trung Quốc. Ở cả hai điểm trồng khảo nghiệm, giống dứa cayen H180 cho năng suất cao, ổn định từ vụ quả thứ 2 với 72,9 - 74,9 tấn/ha, cao hơn so với giống dứa cayen Trung Quốc (61,0 - 64,0 tấn/ha). Các chỉ tiêu chất lượng quả tương tự hoặc cao hơn chút ít so với giống dứa cayen Trung Quốc. Hàm lượng chất khô và độ brix của giống dứa cayen H180 tại 2 điểm trồng đạt 17,35 - 17,47% và 15,47 - 16,28%, hàm lượng axit tổng số 1,55 - 1,62%, thấp hơn so với hàm lượng a xít tổng số của giống dứa cayen Trung Quốc. Giống dứa cayen H180 sử dụng phù hợp cho cả cho ăn tươi và chế biến xuất khẩu.

Abstract

Cayen pineapple variety H180 was introduced from Australia and evaluated on adaptability in Quynh Luu, Nghe An province (2008 -2011 period) and Dong Giao, Ninh Binh province (2009 -2013 period) by the Fruits and Vegetables Research Institute. . Results showed that Cayen pineapple variety H180 had good growth, shorter durations from planting to flowering treatment, and from flowering treatment to harvesting in comparision with Chinese pineapple one, at the same cultivating conditions. In both locations evaluated, Cayen pineapple variety H180 had high and stable yield from the 2nd harvest (72.9 - 74.9 tons/ha in Quynh Luu and Dong Giao respectively), which was higher than the yield of Chinese pineapple variety (61.0 - 64.0 tons/ha). In addition, the quality of H180 variety was similar or a little bit higher in comparision with quality of Chinese one. The high content of total sugar (14.64% in Quynh Luu and 14.33% in Dong Giao, higher than that of Chinese one) and the low acidity (1.62% in Quynh Luu and 1.55% in Dong Giao, lower than that of Chinese one) obtained from H180 variety, making it suitable not only for export but also for fresh consumption as well.

Từ khoá / Keywords

Dứa cayen H180
năng suất cao
ăn tươi
chế biến xuất khẩu
tỉnh Ninh Bình
Cayen pineapple variety H180
high yield
fresh consumption
processing for export
Ninh Binh province