• KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, THU THẬP QUỸ GEN CÂY TRỒNG TẠI HAI HUYỆN PÁC NẶM VÀ NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, THU THẬP QUỸ GEN CÂY TRỒNG TẠI HAI HUYỆN PÁC NẶM VÀ NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN

Xem các bài khác
Số trang của bài
88-92
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, THU THẬP QUỸ GEN CÂY TRỒNG TẠI HAI HUYỆN PÁC NẶM VÀ NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN

Tên tác giả
Vũ Linh Chi, Nguyễn Trường Vương , Nguyễn Trọng Dũng, Đỗ Thị Lan, Phí Đình Nam
Category
Monthly Journal
Title

Survey and collection of crop germplasm in Pac Nam and Ngan Son district, Bac Kan province

Author
Vu Linh Chi, Nguyen Truong Vuong, Nguyen Trong Dung, Do Thi Lan, Phi Dinh Nam
Tóm tắt

Bắc Kạn là tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam, có địa hình, điều kiện tự nhiên đa dạng, có nhiều thành phần dân tộc sinh sống khác nhau như: H’Mông, Sán Chỉ, Dao, Tày... Qua thu thập thông tin từ tỉnh đã xác định được 2 huyện Pác Nặm và Ngân Sơn có sự đa dạng về nguồn gen cây trồng. Kết quả thu thập tại 10 xã của 2 huyện Pác Nặm và Ngân Sơn đã thu được 419 mẫu nguồn gen của 55 loài cây trồng khác nhau, trong đó có một số nguồn gen có tiềm năng phát triển như: Khẩu nua lếch (nguồn gen Lúa), Cà vú bò (nguồn gen Rau), Chè ho (nguồn gen Cây có củ)...
 

Abstract

Bac Kan is a mountainous province in Northeastern Vietnam, with diverse topography and natural conditions. There are many ethnic groups living in different areas such as Hmong, San Chi, Dao, Tay, etc. Information from the province indicates that the two districts of Pac Nam and Ngan Son have a variety of plant genetic resources. 419 germplasm of 55 different plant species, including some germplasm with potential for development such as Khau nua lech (Rice germplasm), Ca vu bo (Vegetable germplasm), Che ho (Root and Tuber crops germplasm) were collected from 10 communes of Pac Nam and Ngan Son districts.
 

Từ khoá / Keywords

Thu thập
đa dạng
loài
nguồn gen
Pác Nậm
Ngân Sơn
Collection
diversity
species
germplasm
Pac Nam
Ngan Son district