• KẾT QUẢ ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ BỆNH BẠC LÁ TRÊN CÁC GIỐNG LÚA VÀ ĐIỀU KIỆN CANH TÁC KHÁC NHAU Ở VĨNH PHÚC

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ BỆNH BẠC LÁ TRÊN CÁC GIỐNG LÚA VÀ ĐIỀU KIỆN CANH TÁC KHÁC NHAU Ở VĨNH PHÚC

Xem các bài khác
Số trang của bài
122-127
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ BỆNH BẠC LÁ TRÊN CÁC GIỐNG LÚA VÀ ĐIỀU KIỆN CANH TÁC KHÁC NHAU Ở VĨNH PHÚC

Tên tác giả
Trịnh Xuân Bộ, Nguyễn Văn Viết
Category
Monthly Journal
Title

Severity of Bacterial leaf blight on different rice varieties and different farming system at Vinh Phuc province.

Author
Abstract

Bacterial leaf blight cause by Xanthomonas oryzae pv. oryzae is one of the most serios disease of rice causing economic loss in Vietnam. The severity of disease is most severe in intensive farming system with high yielding and short duration rice varieties. The surveys of severity of disease in Summer-Autumn rice crop in Vinh Phuc province showed that the severity of disease of hybride rice is more severe than that of convertional rice varieties; the disease is also more severe in mid-field and low- field as compared to of- field.

Từ khoá / Keywords

Bacterial leaf blight
severity
farming system
hybride rice
convertional rice.