KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG CANH TÁC DỪA Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
68-75
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG CANH TÁC DỪA Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Tên tác giả
Phan Thanh Hải , Nguyễn Tấn Hưng , Nguyễn Thị Thanh Thủy
Category
Monthly Journal
Title

Survey of cultivation status of coconuts in the Central Coastal Vietnam

Author
Phan Thanh Hai, Nguyen Tan Hung, Nguyen Thi Thanh Thuy
Tóm tắt

Kết quả điều tra hiện trạng canh tác dừa ở vùng Duyên hải miền Trung cho thấy: Diện tích trồng dừa ở các tỉnh Duyên hải miền Trung là 29.399 ha, chiếm 19% diện tích dừa trên toàn quốc. Trong đó, diện tích dừa cho quả là 27.472 ha, sản lượng 261.466 tấn quả/ha. Diện tích trồng dừa của hộ nhỏ, biến động từ 500 m2 đến trên 7.000 m2 . Độ tuổi giống dừa lấy dầu từ 1-52 năm, dừa uống nước 1-41 năm. Năng suất quả thấp, chỉ đạt 6.000 quả/ha/năm. Kỹ thuật canh tác lạc hậu, cây giống chủ yếu tự gieo ươm (97,9%). Phương thức canh tác dừa chủ yếu là quảng canh (tỷ lệ hộ có bón phân chỉ đạt 13,2%, có làm cỏ 14,7%, có phòng trừ sâu, bệnh hại 6,3%...). Bọ cánh cứng gây hại rất phổ biến (77,8% cây bị nhiễm). Để phát huy thế mạnh từ cây dừa của vùng, cần đầu tư xây dựng hệ thống cung ứng cây giống, triển khai tập huấn kỹ thuật canh tác, xây dựng và ứng dụng biện pháp kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp, thông tin kịp thời cho nông dân các tiến bộ mới về cây dừa.

Abstract

Results from survey of coconut cultivation in the Central Coast region showed that: coconut growing area in central coastal provinces was 29,399 ha, accounting for 19% of coconut in the whole country. In particular, 27,472 ha of fruiting coconuts was recorded with total yield of 261,466 tons/ha. Growing area of small households ranged from 500m2 to 7000m2 . Age of coconut for extracting oil was from 1 to 52 years and of coconut for drinking was 1-41 years. Fruit yield was low with an average of 6000 fruit/ha/year. Farming techniques were outdated with 97.9% self-seedling. Coconut farming practices were mainly extensive (13.2% of households applying fertilizer; 14.7% and 6.3% of households weeding and controlling pests and diseases, respectively). Harmful beetles are very popular (77.8% trees infected). To promote advantages of coconut trees in the region it need establishing a supply system of seedlings, training on technical cultivation measures and on integrated pest management, information, advanced knowledge to farmers.

Từ khoá / Keywords

hiện trạng
canh tác
quảng canh
Cây giống
bọ cánh cứng hại dừa
status
cultivation
extensive
seedlings
coconut beetles