• KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ THỬ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TẠI MÔ-DĂM-BÍCH

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ THỬ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TẠI MÔ-DĂM-BÍCH

Xem các bài khác
Số trang của bài
107-112
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ THỬ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TẠI MÔ-DĂM-BÍCH

Tên tác giả
Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Trọng Khanh, Phan Quốc Gia, Phạm Văn Tính
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation and field trial of soybean varieties in Mozambique

Author
Nguyen Van Tuat, Nguyen Trong Khanh, Phan Quoc Gia, Pham Van Tinh
Tóm tắt

Bộ giống đậu tương bao gồm 7 giống của Việt Nam và 8 giống địa phương của Mozambique được đánh giá và thử nghiệm tại tỉnh Zambezia, Mozambique trong 2 năm 2015 2016. Kết quả đã xác định được 3 giống của Việt Nam là ĐT26, ĐT30, ĐT 22, có đặc điểm sinh trưởng hữu hạn, hoa màu trắng, TGST 84 - 88 ngày, chống đổ tốt (cấp 1 - 2/5), chống chịu bệnh gỉ sắt cấp 1 - 2/9, bệnh phấn trắng cấp 1/9, năng suất thực thu 1,86 - 2,30 tấn/ha và 2 giống địa phương của Mozambique là H16, TGX1740-2F, có năng suất cao, thích hợp trồng trong mùa khô tại Zambezia. Kết quả mô hình sản xuất thử nghiệm 4 giống đậu tương của Việt Nam đã khẳng định 2 giống ĐT 30 và ĐT26 cho năng suất cao, tương ứng là 1,93 - 2,07 tấn/ha. Các giống đậu tương này sẽ được tiếp tục thử nghiệm để có thể đưa vào sản xuất đại trà trong thời gian tới.

Abstract

A soybean collection of 7 Vietnamese and 8 Mozambician varieties was evaluated and tested in Zamberia province of Mozambique during 2015 - 2016. Three Vietnamese promissing varieties namely DT22, DT26, DT30 having short growth duration (84 - 88 days), high yield (1.86 - 2.3 tons/ha), white flower, anti-lodging (at score of 1 - 2); resistant to rust disease with grade of 1-2/9; powdery mildew with grade of 1/9 and 2 Mozambician local varieties namely H16, TGX1740 with high yield, suitable for growing in dry season were indentified. The result of testing pilot of 4 Vietnamese soybean varieties showed that 2 varieties such as DT30 and DT26 had high yield of 1.93 and 2.07, respectively. These 2 varieties need to be tested further for production release.

Từ khoá / Keywords

Giống đậu tương
thử nghiệm
Mozambique
Soybean varieties
field trial
Mozambique