KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ CHỌN DÒNG CHÔM CHÔM CON LAI CÓ TRIỂN VỌNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
11-18
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ CHỌN DÒNG CHÔM CHÔM CON LAI CÓ TRIỂN VỌNG

Tên tác giả
Đào Thị Ngoan, Phạm Thị Mười, Mai Văn Trị , Võ Hữu Thoại
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation and selection of promising rambutan hybrids

Author
Dao Thi Ngoan, Pham Thi Muoi, Mai Van Tri, Vo Huu Thoai
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trong năm 2020 nhằm đánh giá các con lai hữu tính của 4 giống chôm chôm từ 7 - 9 năm tuổi (trồng vào năm 2011 và 2013): Java, Nhãn, Rong riêng và Vỏ vàng. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu tuần tự một chiều, mỗi tổ hợp được trồng trên cùng một hàng với khoảng cách trồng là 3 × 3 m. Kết quả đã tuyển chọn được 4 con lai cho trồng khảo nghiệm với ký hiệu RN61-2011, RJ20-2012, RJ35-2012 và VJ17-2013 với đặc điểm sinh trưởng khỏe, ít nhiễm sâu bệnh hại, khối lượng quả vừa phải (trung bình 27,70 - 30,70 g/quả), râu quả dài (13,6 - 15,0 mm), vỏ quả (2,08 - 3,00 mm), tỷ lệ thịt quả cao (51,32 - 53,40%), thịt quả giòn và róc hạt (tróc tốt), vị ngọt, độ brix khá cao (20,50 - 21,20%). Trong số các con lai được đánh giá thì RJ20-2012 có một số đặc điểm khác biệt khá rõ so với các giống chôm chôm hiện có ở Việt Nam thể hiện qua vỏ quả vàng, râu quả màu hồng xanh. Ba con lai còn lại (RN61-2011, RJ35-2012 và VJ17-2013) cũng được đánh giá tốt trong năm 2019.

Abstract

Study was conducted in 2020 to evaluate the promising rambutan sexual hybrids of 4 rambutan varieties from 7 - 9 years old (planted in 2011, 2012 and 2013): ‘Java’, ‘Nhan’, ‘Dona’ and ‘Vo Vang’. Experiment was arranged in a oneway continuous method, each combination was planted on the same row with a planting distance of 3 × 3 m. Four promising hybrids coded RN61-2011, RJ20-2012, RJ35-2012 and VJ17-2013 characterized by healthy growth, less infection with pests and diseases, moderate fruit weight (average 27.70 - 30.70 g/fruit), long antennae (13.6 - 15.0 mm), thick fruit skin (2.08 - 3.00 mm), high percentage of crispy fruit pulp (51.32 - 53.40%), sweet taste, high brix degree (20.50 - 21.20%). Among the evaluated hybrids, RJ20-2012 has some quite different characteristics compared to the existing varieties in Vietnam such as yellow rind, pink and green fruit beard. The rest 3 hybrids RN61-2011, RJ35-2012 and VJ17-2013 were also accessed to be good in 2019.

Từ khoá / Keywords

chôm chôm
con lai hữu tính
đánh giá
chọn lọc
rambutan
sexual hybrids
evaluation
selection