• KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẬP ĐOÀN DÒNG THUẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI CHỐNG CHỊU ĐIỀU KIỆN BẤT THUẬN

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẬP ĐOÀN DÒNG THUẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI CHỐNG CHỊU ĐIỀU KIỆN BẤT THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
14-20
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẬP ĐOÀN DÒNG THUẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI CHỐNG CHỊU ĐIỀU KIỆN BẤT THUẬN

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Thắng, Bùi Mạnh Cường, Trần Quang Diệu, Đoàn Thị Bích Thảo, Tạ Thị Thùy Dung, Nguyễn Chí Thành
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of inbred lines for hybrid maize breeding with stress tolerance

Author
Nguyen Xuan Thang, Bui Manh Cuong, Tran Quang Dieu, Doan Thi Bich Thao, Ta Thi Thuy Dung, Nguyen Chi Thanh
Tóm tắt

Thông qua đánh giá tập đoàn ngô thuần về khả năng chịu hạn nhân tạo ở giai đoạn cây con trong điều kiện nhà lưới, bước đầu xác định được 17 dòng có khả năng chịu hạn tốt hoặc khá (điểm 1 - 2), trong đó có 9 dòng có khả năng chịu hạn tốt, 8 dòng có khả năng chịu hạn khá. Về khả năng chịu mặn, xác định được 14 dòng biểu hiện chịu mặn (ở mức độ 1 - 2), trong đó: 9 dòng có khả năng chịu mặn tốt; 5 dòng có khả năng chịu mặn khá. Đây là các dòng ưu tú có khả năng chống chịu điều kiện bất thuận (hạn, mặn) phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai năng suất cao, chất lượng tốt, chịu hạn mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn tới của Viện Nghiên cứu Ngô.

Abstract

By evaluating of maize inbred lines for drought tolerance at the seedling stage under the net house conditions, 17 lines were initially identified with drought tolerance (the point scale of 1 - 2), of which 9 lines expressed best and 8 others showed quite good at drought tolerance. 14 maize inbred lines were tolerant to salinity (at the level of 1-2); of which 9 lines were highly tolerant while other 5 lines were medium. These are elite maize lines with stress tolerance (drought, salinity) for MRI’s maize breeding which can be used for breeding of varieties adapting to climate change in the future.

Từ khoá / Keywords

Biến đổi khí hậu
chịu hạn
Chịu mặn
dòng thuần
giống ngô lai
Climate change
drought tolerance
inbred lines
maize hybrids
salt tolerance