KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA THUẦN BĐR 57

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-9
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA THUẦN BĐR 57

Tên tác giả
Hồ Huy Cường, Hồ Sĩ Công, Phạm Văn Nhân, Trần Thị Mai, Trần Thị Nga, Phạm Vũ Bảo, Nguyễn Thị Như Thoa, Nguyễn Hòa Hân
Category
Monthly Journal
Title

Breeding and testing of inbred rice variety BĐR57

Author
Ho Huy Cuong, Ho Si Cong, Pham Van Nhan,Tran Thi Mai, Tran Thi Nga, Pham Vu Bao, Nguyen Thi Nhu Thoa, Nguyen Hoa Han
Tóm tắt

Giống lúa BĐR57 được chọn lọc từ tổ hợp lai (AN26-1/Khao Dawk Mali 105), giống đã được khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) tại vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên từ vụ Đông Xuân 2019. Tại vùng Nam Trung bộ, giống BĐR57 có thời gian sinh trưởng (TGST) từ 104 - 108 ngày trong vụ Đông Xuân (ĐX) và 90 - 95 ngày trong vụ Hè Thu (HT), năng suất thực thu (NSTT) đạt từ 63,9 - 71,7 tạ/ha; tăng tương ứng từ 8,0 - 13,3% so với giống đối chứng HT1. Tại vùng Tây Nguyên - có TGST từ 111 - 116 ngày trong vụ ĐX và từ 96 - 105 ngày trong vụ HT; NSTT từ 64,2 - 82,3 tạ/ha; tăng tương ứng từ 8,5 - 11,9% so với giống đối chứng HT1. Lượng phân bón và mật độ sạ để đạt năng suất cao nhất là 100 kg N + 60 kg P2O5 + 80 kg K2O + 100 kg giống/ha. Giống BĐR57 có thân cứng và ít đổ ngã; kháng vừa với bệnh đạo ôn và rầy nâu; nhiễm nhẹ bệnh thối thân, thối gốc.

Abstract

The rice variety BĐR57 selected from a crossing combination (AN26-1/Khao Dawk Mali 105) has been tested for value of cultivation and use (VCU) in the South Central and the Central Highland since the winter-spring 2019 season. In the South Central region, BĐR57 had growth duration from 104 - 108 days in the winter-spring season and 90 - 95 days in the summer-autumn season. The yield was from 63.9 to 71.7 quintals/ha, (increasing 8.0 - 13.3% in comparison to the control variety HT1). In the Central Highland, the BĐR57 had growth duration from 111 to 116 days in the winter-spring season and from 96 to 105 days in the summer-autumn season. The yield was from 64.2 to 82.3 quintals/ha (increasing 8.5 - 11.9% in comparison to the control variety HT1). The optimum fertilizer dose and sowing density to achieve the highest yield were 100 kg N + 60 kg P2O5 + 80 kg K2O and 100 kg of seeds per hectare, respectively. The rice variety BĐR57 had hard stems and less lodging; moderate resistance to blast disease and brown plant hopper, lightly infected with stem rot disease.

Từ khoá / Keywords

Giống lúa BĐR57
chọn tạo
khảo nghiệm
Nam Trung Bộ
Tây Nguyên
Inbred rice variety BĐR57
breeding
testing
South Central
Central Highland