• KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG VỪNG HLVĐ78 CHO VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG VỪNG HLVĐ78 CHO VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
10-18
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG VỪNG HLVĐ78 CHO VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Bùi Quang Định, Hồ Huy Cường, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Văn Mạnh, Trần Thị Thúy Bình, Trương Thị Thuận
Category
Monthly Journal
Title

Selection of sesame variety HLVD 78 for the Southeast region and Mekong delta

Author
Bui Quang Dinh, Ho Huy Cuong, Nguyen Thi Huyen Trang, Nguyen Van Manh, Tran Thi Thuy Binh, Truong Thi Thuan
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm chọn tạo giống vừng có năng suất và chất lượng cao, thời gian sinh trưởng ngắn, thích ứng với điều kiện bất lợi là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay. Giống vừng HLVĐ78 được chọn lọc từ tổ hợp lai VĐCĐ × ĐH1 theo phương pháp chọn lọc phả hệ. Giống HLVĐ78 có kiểu sinh trưởng hữu hạn, thời gian sinh trưởng từ 78 - 80 ngày, quả có 8 hàng hạt, hạt màu đen, vỏ hạt mịn, quả khi chín có màu vàng. Năng suất thực thu vụ Hè Thu trên nền đất xám Bình Thuận đạt 15,43 tạ/ha, cao hơn so với đối chứng là 21,7%. Trên nền đất sau lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long năng suất thực thu đạt từ 15,24 đến 15,17 tạ/ha, trong đó tại Đồng Tháp đạt 15,24 tạ/ha cao hơn so với đối chứng là 28,6%; tại An Giang đạt 15,17 tạ/ha cao hơn so với đối chứng là 21,8%. Giống có hàm lượng dầu đạt từ 53,3 đến 53,6%. Giống vừng HLVĐ78 thích hợp với vùng đất thoát nước tốt, đất đỏ Bazan, đất xám tại vùng Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bình Thuận) và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Đồng Tháp, An Giang).

Abstract

Research to select and breed sesame varieties with high yield and quality, short growth duration, and adaptation to adverse conditions is one of the urgent issues at present. Sesame variety HLVD 78 has been selected from the combination of VDCD × DH1 by the pedigree selection method. The variety HLVD 78 has a finite growth, the growth duration is from 78 to 80 days, the pods have 8 rows of black seeds, the seed coat is fine, the pod is yellow when ripening. Actual yield of summer-autumn crops on gray soil in Binh Thuan reached 15.43 quintals/ha, 21.7% higher than the control. The actual yield on the field after rice haversting in the Mekong Delta was from 15.24 to 15.17 quintals/ha, of which in Dong Thap reached 15.24 quintals/ha, 28.6% higher than the control; in An Giang reached 15.17 quintals/ha, 21.8% higher than the control. The variety has an oil content of 53.3 to 53.6%. The sesame variety HLVD 78 is suitable for well-drained soil, basaltic red soil and gray soil in the Southeast region (Dong Nai, Binh Thuan) and the Mekong River Delta (Dong Thap, An Giang).

Từ khoá / Keywords

Giống vừng HLVĐ78
chọn lọc
Đông Nam Bộ
Đồng bằng sông Cửu Long
Sesame variety HLVĐ78
selection
Southeast
Mekong delta