KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG VỪNG BĐ.01 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-10
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG VỪNG BĐ.01 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Tên tác giả
Hồ Huy Cường, Phan Trần Việt, Nguyễn Phi Hùng, Mạc Khánh Trang , Trương Thị Thuận, Đường Minh Mạnh, Phạm Vũ Bảo, Nguyễn Thị Như Thoa, Nguyễn Trần Thủy Tiên
Category
Monthly Journal
Title

Breeding and selection of sesame variety BD.01 for South Central Coastal Region and Highlands in Vietnam

Author
Ho Huy Cuong, Phan Tran Viet, Nguyen Phi Hung, Mac Khanh Trang, Truong Thi Thuan, Duong Minh Manh, Pham Vu Bao, Nguyen Thi Nhu Thoa, Nguyen Tran Thuy Tien
Tóm tắt

Giống vừng BĐ.01 được chọn lọc từ tổ hợp lai CUMS-17 × vừng vàng Bình Định. Giống có dạng thân đứng, thuộc kiểu hình sinh trưởng vô hạn; thời gian sinh trưởng dao động từ 83 - 93 ngày; số cành/cây từ 2,9 đến 3,6 cành; lá ở phần dưới gốc xẻ thùy và ở phía trên có hình lưỡi mác; màu sắc tràng hoa màu hồng, có 1 hoa trên mỗi nách lá; quả khi chín có màu xanh vàng với 2 ngăn hạt (4 hàng hạt/quả); vỏ hạt màu vàng với cấu trúc gồ ghề; khối lượng 1.000 hạt từ 3,02 - 3,18 g; nhiễm nhẹ bệnh đốm lá và bệnh héo cây; không bị tách quả và chống đổ ngã tốt; hàm lượng dầu đạt 54,79%. Năng suất giống vừng BĐ.01 trên đất phù sa chủ động nước tưới ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đạt từ 1,47 - 1,72 tấn/ha, trên đất xám bạc màu phù sa cổ không chủ động nước tưới tại vùng Tây Nguyên đạt từ 0,88 - 1,20 tấn/ha. Giống vừng BĐ.01 thích hợp để sản xuất trên đất phù sa chủ động nước tưới ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và trên đất xám bạc màu phù sa cổ không chủ động nước tưới ở vùng Tây Nguyên.

Abstract

Sesame variety BD.01 was selected from the hybrid combination CUMS-17 × Binh Dinh yellow sesame. This variety has an upright stem, infinite growth; growth duration from 83 - 93 days; the number of branches/plant from 2.9 to 3.6; the leaves are lobed at the base and lanceolate at the top; pink corolla with 1 flower per leaf axil; pod is yellow-green with 2 seed locules (4 rows of seeds/pod); seed coat is yellow with rough texture; weight of 1,000 seeds from 3.02 - 3.18 grams; mild infections of leaf spot and wilt; no pod splitting and good lodging; oil content reaches 54.79%. The yield of sesame variety BD.01 on the alluvial soil with active irrigation in the South Central Coast is from 1.47 to 1.72 tons/ha; and on ancient alluvium acrisols without active irrigation in Highlands reaches 0.88 to 1.20 tons/ha. The sesame variety BD.01 is suitable for production on alluvial soils with active irrigation in the South Central Coast and on ancient alluvium acrisols without active irrigation in the Central Highlands.

Từ khoá / Keywords

Cây vừng
giống vừng BĐ.01
chọn tạo
duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Sesame
sesame variety BD.01
breeding and selection
South Central Coastal region and Highlands