KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA THUẦN BĐR999

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-11
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA THUẦN BĐR999

Tên tác giả
Phạm Văn Nhân, Hồ Huy Cường, Hồ Sĩ Công, Tạ Thị Huy Phú, Nguyễn Hòa Hân, Phạm Vũ Bảo, Nguyễn Thị Như Thoa, Trần Thị Mai, Trần Thị Nga, Đinh Thị Huyền, Nguyễn Trần Thủy Tiên, Nguyễn Xuân Thủy Quỳnh
Category
Monthly Journal
Title

Breeding and testing of the inbred rice variety BĐR999

Author
Pham Van Nhan, Ho Huy Cuong, Ho Si Cong, Ta Thi Huy Phu, Nguyen Hoa Han, Pham Vu Bao, Nguyen Thi Nhu Thoa, Tran Thi Mai, Tran Thi Nga, Dinh Thi Huyen, Nguyen Tran Thuy Tien, Nguyen Xuan Thuy Quynh
Tóm tắt

Giống lúa BĐR999 được chọn lọc từ tổ hợp lai VTNA06/An Sinh 1399 và được khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng (VCU) tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ vụ Hè Thu 2019. Tại vùng Nam Trung Bộ, giống lúa BĐR999 có thời gian sinh trưởng (TGST) từ 90 đến 106 ngày, năng suất thực thu (NSTT) đạt từ 6,68 đến 7,37 tấn/ha, tăng 2,1 - 2,7% so đối chứng KDđb. Tại vùng Tây Nguyên, TGST từ 93 đến 119 ngày, NSTT đạt từ 6,77 đến 9,53 tấn/ha, tăng từ 10,4 đến 10,8% so với đối chứng KD18. Trong điều kiện khảo nghiệm có kiểm soát, giống lúa BĐR999 chống chịu với bệnh đạo ôn lá từ kháng đến nhiễm vừa (cấp 3 - 5), nhiễm vừa với bệnh bạc lá (cấp 5) và rầy nâu. Giống lúa BĐR999 có tỷ lệ gạo lật, gạo xát và gạo nguyên đều cao hơn giống đối chứng, trong đó tỷ lệ gạo nguyên đạt 61,3 - 62,6% cao hơn đối chứng 3,54 - 12,5%.

Abstract

The rice variety BĐR999 has been selected from a crossing combination (VTNA06/An Sinh 1399) and tested for value of cultivation and use (VCU) in the South Central and the West Highlands since the Summer-Autumn crop of 2019. In the Central region, the rice variety BDR999 had a growth duration (TGST) of 90 - 106 days. The net yield (NSTT) was from 6.68 to 7.37 tons/ha, increasing from 2.1 to 2.7% compared to the control KDdb. In the South-Central region, the rice variety BĐR999 had a growth duration of 90-106 days. The yield was from 66.8 - 73.7 quintals/ha; increased from 2.1 to 2.7% compared to the control variety KDđb. In the Central Highlands, the variety BĐR999 had a growth duration of 93 - 119 days. The yield was from 67.7 to 95.3 quintals/ha; increased from 10.4 to 10.8% compared to the control variety KD18. Under controlled testing for pests and diseases, BĐR999 was responded to leaf blast from resistant to moderately resistant (equivalent to disease scores of 3 to 5), moderately infected to bacterial blight (equivalent to score 5) anh brown planthopper. The rice variety BĐR999 had a higher percentage of hulled rice, milled rice and milled head rice compared to the control variety, in which the percentage of milled head rice was from 61.3 to 62.6% and higher than the control variety by 3.5 to 12.5%, respectively..

Từ khoá / Keywords

Giống lúa BĐR999
chọn tạo giống lúa
khảo nghiệm
Rice variety BĐR999
rice breeding
testing