KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC CHỊU MẶN LDH.09 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
15-22
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC CHỊU MẶN LDH.09 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Tên tác giả
Hồ Huy Cường , Nguyễn Văn Thắng , Hoàng Minh Tâm , Mạc Khánh Trang , Nguyễn Văn Hiền , Trương Thị Thuận, Bùi Ngọc Thao , Đường Minh Mạnh
Category
Monthly Journal
Title

Breeding of salt-tolerant peanut variety LDH.09 for Southern Central Coastal areas

Author
Ho Huy Cuong, Nguyen Van Thang, Hoang Minh Tam, Mac Khanh Trang, Nguyen Van Hien, Trương Thi Thuan, Bui Ngoc Thao, Đuong Minh Manh
Tóm tắt

Giống lạc mới LDH.09 được Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ chọn tạo và phát triển từ tổ hợp lai ICG20 x 9205-H1theo hướng chịu mặn. Giống LDH.09 có thời gian sinh trưởng từ 90 - 98 ngày, khối lượng 100 hạt từ 66,4 - 68,5 gam, khối lượng 100 quả từ 160,2 - 168,7 gam, nhiễm nhẹ với bệnh héo xanh vi khuẩn, chịu mặn ở mức trung bình. Năng suất bình quân trong khảo nghiệm tác giả biến động từ 2,51 - 3,23 tấn/ha cao hơn so với giống đối chứng L14 từ 20,1 - 21,8%. Năng suất khảo nghiệm sản xuất đạt trung bình từ 2,60 - 3,18 tấn/ha, cao hơn so với giống đối chứng L14 và Sẻ địa phương đang sản xuất đại trà từ 32,0 - 51,2%, đạt mục tiêu đề ra.

Abstract

New peanut variety LDH.09 was selected from the hybrid combination ICG20 x 9205 - H1 by the Agricultural Science Institute for Southern Coastal Central of Vietnam and Legume R&D Center. The LDH.09 variety had growth duration from 98-100 days, 100 seed weight varied from 66.4 to 68.5 g, 100 pod weight from 160.2 to 168.7g, lightly infected by bacterial wilt, medium salinity tolerance. The average yield varied from 2.51 to 3.23 tons/ha in author’s trials, higher than that of control variety L14 from 20.1 to 21.8 %. The average yield in the production trials varied from 2.60 to 3.18 tons/ha, higher than that of control variety L14 32.0% and local Se variety 51.2%.

Từ khoá / Keywords

Giống lạc chịu mặn
đất mặn
Nam Trung Bộ
peanut
salt tolerant peanut
salty soil