KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT35 CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN CAO

Xem các bài khác
Số trang của bài
91-97
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT35 CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN CAO

Tên tác giả
Trần Thị Trường, Nguyễn Đạt Thuần, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Thu, Lê Thị Kim Huế, Lê Thị Thoa, Phạm Thị Xuân, Hoàng Thị Hòa, Vũ Kim Dung, Trần Thị Thanh Thủy
Category
Monthly Journal
Title

Breeding of soybean variety DT35 with high protein content

Author
Tran Thi Truong, Nguyen Dat Thuan, Tran Tuan Anh, Nguyen Xuan Thu, Le Kim Hue, Le Thi Thoa, Pham Thi Xuan, Hoang Thi Hoa, Vu Kim Dung, Tran Thị Thanh Thuy
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2015 đến 2019 nhằm chọn tạo giống đậu tương mới với năng suất và hàm lượng protein cao. Kết quả chọn tạo được giống đậu tương ĐT35 từ dòng lai của tổ hợp (ĐT26/D08.12). Giống ĐT35 có thời gian sinh trưởng từ 93 đến 98 ngày; năng suất đạt 2,6 - 3,1 tấn/ha; hàm lượng protein và lipit trong hạt của giống ĐT35 đạt giá trị lần lượt là 47% và 19,1%. Giống ĐT35 có thể trồng vụ Xuân, vụ Đông ở vùng đồng bằng và vụ Hè Thu ở vùng miền núi phía Bắc.

Abstract

The study was conducted from 2015 to 2019 to select new soybean varieties with high yield and high protein content. Soybean variety DT35 was selected from the crossing lines of combination DT26/08.12. Soybean variety DT35 had growth duration of 93 - 98 days; grain yield from 2.6 to 3.1 tons/ha; the protein, lipit content reached 47% and 19.1%, respectively. DT35 can be cultivated in Spring, Winter cropping seasons in the lowland areas and in Summer - Autunm in the mountainous areas of Northern provinces.

Từ khoá / Keywords

Chọn giống đậu tương
hàm lượng protein
năng suất
Soybean breeding
protein content
yield