• KẾT QUẢ CHỌN LỌC DÒNG TỰ THỤ CÀ PHÊ CHÈ THẾ HỆ F5 TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN

KẾT QUẢ CHỌN LỌC DÒNG TỰ THỤ CÀ PHÊ CHÈ THẾ HỆ F5 TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
14-18
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN LỌC DÒNG TỰ THỤ CÀ PHÊ CHÈ THẾ HỆ F5 TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN

Tên tác giả
Đinh Thị Tiếu Oanh, Trần Anh Hùng, Lại Thị Phúc, Vũ Thị Danh
Category
Monthly Journal
Title

Sellection of self-pollination F5 clones of arabica coffee in Southwestern provinces

Author
Dinh Thi Tieu Oanh, Tran Anh Hung Lai Thi Phuc, Vu Thi Danh
Tóm tắt

Kết quả khảo nghiệm 04 dòng tự thụ cà phê chè F5 (gồm 10-10, 10-104, 11-105, 8-33) tại Đăk Lăk, Lâm Đồng năm 2008 cho thấy: Các dòng tự thụ F5 qua 4 vụ thu hoạch có năng suất trung bình từ 2,15 - 2,45 tấn nhân/ha, cao hơn so với giống đối chứng Catimor (1,67 tấn nhân/ha). Trong đó dòng tự thụ 10-10 (THA1) có nhiều đặc điểm nổi trội so với các dòng còn lạinhư sinh trưởng khỏe, có dạng cây thấp, tán chặt thích hợp trồng với mật độ dày. Năng suất trung bình dòng THA1 cao nhất, đạt 2,45 tấn nhân/ha, tỷ lệ hạt trên sàng 16 đạt trung bình 84,8%, khối lượng 100 nhân trung bình đạt 17,3 g và kháng rất cao với bệnh gỉ sắt (với chỉ số bệnh là 0,5%).

Abstract

One sets of arabica consisting of 4 self-pollination clones of the F5 generation were evaluated on the growth and productivity in Dak Lak and Lam Dong provinces. Experiments of self-pollination clones of the F5 generation consisting of 5 treatments of 10-10, 10-104, 11-105, 8-33 and Catimor as control, have been implemented since 2008; Yields were observed from 2010 to 2013. The results showed that self-pollination clones of the F5 generation had an average yield from 2.15 to 2.45 tons of green bean/ha, higher than that of Catimor of 1.67 tons of green bean/ha. In that, the self-pollination clone of the F5 generation named 10-10 (THA1) had advantage characteristics such as short, compact canopy, high average yields at different sites (2.45 tons of green bean/ha). The ratio of bean/ sieve size of N¬0 16 was 84.8%. Weight of 100 beans was 17.3 g, improved coffee quality and very high resistance to leaf rust disease.

Từ khoá / Keywords

cà phê chè
dòng tự thụ
năng suất
Chất lượng
F5
Arabica
self-pollination clones
yield
quality
F5