• KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CHỌN TẠO MỘT SỐ TỔ HỢP LAI CÂY BƠ (Persea americana Mills.,) TẠI ĐĂK LĂK

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CHỌN TẠO MỘT SỐ TỔ HỢP LAI CÂY BƠ (Persea americana Mills.,) TẠI ĐĂK LĂK

Xem các bài khác
Số trang của bài
8-14
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CHỌN TẠO MỘT SỐ TỔ HỢP LAI CÂY BƠ (Persea americana Mills.,) TẠI ĐĂK LĂK

Tên tác giả
Hoàng Mạnh Cường, Đỗ Năng Vịnh
Category
Monthly Journal
Title

Selection of cross-breeding combinations of avocado (Persea americana Mills.,) in Dak Lak

Author
Hoang Manh Cuong, Do Nang Vinh
Tóm tắt

Nghiên cứu chọn tạo một số tổ hợp lai bơ là cần thiết và rất quan trọng nhằm tạo ra những giống bơ mới có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ trực tiếp nhu cầu sản xuất, xuất khẩu và cải tiến giống bơ. Từ năm 2013 đến 2015, áp dụng phương pháp lai phân tích của Griffing và Hayman, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên bước đầu đã chọn tạo được 20 tổ hợp lai TA1Booth7, Booth7TA1, HassTA1, TA1Hass, GATA40, GATA36, GABooth7, ReedTA40, ReedBooth7, ReedTA36, TA36GA, TA36Reed, TA40GA, TA40Reed, TA40TA1, TA54TA44, Booth7TA4, Booth7GA và Booth7Reed. Các cặp bố mẹ được chọn làm vật liệu giống lai đều có năng suất cao, trung bình trên 89 kg/cây/năm ở tuổi thứ 10, tỷ lệ thịt cao trên 65%, chất khô 23%, lipít 14% đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và ít bị nhiễm các loài sâu bệnh hại nghiêm trọng. Đây là nguồn thực liệu có triển vọng cần được tiếp tục nghiên cứu nhằm chọn lọc được tổ hợp lai có năng suất cao, chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và thích nghi với điều kiện sinh thái các tỉnh phía Nam.

Abstract

Selection of cross-breeding combinations of avocado is necessary and plays an important role in producing new varieties with high productivity and quality that meet standards of domestic consumption and exportation. From 2013 to 2015, based on the breeding method proposed by Griffing and Hayman, a total of 20 cross-breeding combinations named Booth7TA1, HassTA1, TA1Hass, GATA40, GATA36, GABooth7, ReedTA40, ReedBooth7, ReedTA36, TA36GA, TA36Reed, TA40GA, TA40Reed, TA40TA1, TA54TA44, Booth7TA4, Booth7GA and Booth7Reed were selected by The Western Highlands Agriculture and Forestry Science Institute (WASI). The selected parent materials for cross-breeding were high yield ones. On average, the fruit yield was above 89 kg/tree/year at age of 10 with high percentage of flesh (above 65%), 23% of dry matter, and 14% of lipit, meeting standards of export and were infected by serious pests and diseases with low degree. These materials were considered to be promising ones and could be investigated further to select cross-breeding combinations for producing high yield, good quality and export criteria as well as for adapting to ecological condition in southern provinces of Viet Nam.

Từ khoá / Keywords

chọn tạo giống
tổ hợp lai
phương pháp lai
vật liệu giống
selection
cross-breeding combination
cross-breeding method
materials